Thời khoá biểu tuần 7(áp dụng ngày 8/10/2018)
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Áp dụng: 08/10/2018)
  10a1 10a2 10a3 10a4 10a5 10a6 10a7 10a8 10a9 10a10
Thứ hai 1 Lý (L2) Địa (Đ3) Toán (T6) Tin (Ti4) GDCD (G1) Toán (T8) CN (K2) Toán (T7) Tin (Ti1) T. Anh (A2)
2 T. Anh (A7) Sinh (Si1) Hóa (H1) Lý (L7) Tin (Ti4) Sử (S1) Địa (Đ2) CN (K3) Toán (T7) Hóa (H5)
3 Văn (V7) Văn (V4) Lý (L2) CN (K2) Hóa (H1) Tin (Ti4) Văn (V5) T. Anh (A2) Địa (Đ2) Toán (T4)
4 Sinh (Si1) Lý (L2) CN (K2) Văn (V4) Toán (T6) Văn (V5) Hóa (H1) Địa (Đ2) T. Anh (A7) Sử (S2)
Thứ ba 1 Sử (S2) Hóa (H3) Lý (L2) Địa (Đ3) T. Anh (A3) Lý (L7) Hóa (H1) Văn (V4) Văn (V7) Sinh (Si1)
2 GDCD (G1) Sử (S2) Hóa (H1) Hóa (H3) Toán (T6) Địa (Đ3) Địa (Đ2) Toán (T7) Sinh (Si1) Lý (L6)
3 T. Anh (A7) Văn (V4) T. Anh (A3) GDCD (G1) Văn (V8) Tin (Ti4) GDCD (G2) Địa (Đ2) Toán (T7) Toán (T4)
4 Hóa (H1) Văn (V4) Toán (T6) T. Anh (A7) Văn (V8) Hóa (H3) Toán (T10) Lý (L6) GDCD (G2) Địa (Đ2)
                       
Thứ tư 1 Tin (Ti2) Hóa (H3) Sử (S2) Sinh (Si1) Địa (Đ3) GDCD (G2) T. Anh (A3) Văn (V4) Lý (L6) Hóa (H5)
2 Lý (L2) Toán (T7) Sinh (Si1) Hóa (H3) Lý (L7) T. Anh (A2) Toán (T10) Văn (V4) Hóa (H5) Lý (L6)
3 Toán (T3) T. Anh (A2) Toán (T6) T. Anh (A7) Tin (Ti4) Hóa (H3) Văn (V5) Sinh (Si1) Toán (T7) Tin (Ti1)
4 Toán (T3) Tin (Ti2) Địa (Đ3) Tin (Ti4) Sinh (Si1) Toán (T8) Văn (V5) Lý (L6) Tin (Ti1) T. Anh (A2)
5 Địa (Đ3) Lý (L2) Tin (Ti2) Toán (T6) Hóa (H1) Văn (V5) Lý (L6) T. Anh (A2) T. Anh (A7) Toán (T4)
Thứ năm 1 Toán (T3) GDCD (G1) Lý (L2) Lý (L7) T. Anh (A3) T. Anh (A2) Tin (Ti4) Hóa (H5) Sử (S2) Địa (Đ2)
2 Văn (V7) Toán (T7) Văn (V6) Văn (V4) Toán (T6) Lý (L7) Sinh (Si1) Lý (L6) Hóa (H5) T. Anh (A2)
3 Hóa (H1) Lý (L2) Toán (T6) Văn (V4) Lý (L7) Sinh (Si1) Toán (T10) Toán (T7) Lý (L6) Văn (V6)
4 Lý (L2) T. Anh (A2) T. Anh (A3) Toán (T6) Văn (V8) Toán (T8) Văn (V5) Văn (V4) T. Anh (A7) Văn (V6)
                       
Thứ sáu 1 Văn (V7) T. Anh (A2) GDCD (G1) Lý (L7) Văn (V8) Địa (Đ3) Tin (Ti4) Hóa (H5) CN (K3) GDCD (G2)
2 Văn (V7) Toán (T7) Văn (V6) Toán (T6) Lý (L7) T. Anh (A2) Lý (L6) GDCD (G2) Hóa (H5) Tin (Ti1)
3 Toán (T3) CN (K3) Văn (V6) T. Anh (A7) Địa (Đ3) Văn (V5) Toán (T10) Tin (Ti1) Lý (L6) Toán (T4)
4 Tin (Ti2) Hóa (H3) T. Anh (A3) Văn (V4) Hóa (H1) Văn (V5) T. Anh (A3) Toán (T7) Văn (V7) Văn (V6)
5                    
Thứ bảy 1 Địa (Đ3) Tin (Ti2) Hóa (H1) Sử (S2) T. Anh (A3) Hóa (H3) Lý (L6) Hóa (H5) Địa (Đ2) CN (K3)
2 Hóa (H1) Địa (Đ3) Tin (Ti2) Toán (T6) CN (K2) Toán (T8) Sử (S1) Tin (Ti1) Văn (V7) Hóa (H5)
3 T. Anh (A7) Toán (T7) Địa (Đ3) Hóa (H3) Toán (T6) CN (K2) Hóa (H1) Sử (S1) Văn (V7) Văn (V6)
4 CN (K2) Văn (V4) Văn (V6) Địa (Đ3) Sử (S1) Lý (L7) T. Anh (A3) T. Anh (A2) Toán (T7) Lý (L6)
Chủ nhiệm Nam(T) Nhẫn Hoà(Đ) Yến Vân(V) Thường Phú Hiền Nhàn Hoa(T)
                Tiến hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                    Võ Văn Tuệ

TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 11 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Áp dụng: 08/10/2018)  
  11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 11a7 11a8 11a9  
Thứ hai 1 Hóa (H1) Văn (V8) Địa (Đ2) T. Anh (A4) Văn (V3) Văn (V6) Toán (T10) GDCD (G3) Lý (L4)  
2 T. Anh (A8) CN (K1) Sử (S4) Toán (T4) Hóa (H2) T. Anh (A1) T. Anh (A6) T. Anh (A4) T. Anh (A2)  
3 Lý (L5) T. Anh (A6) Toán (T7) Văn (V8) Địa (Đ4) Toán (T8) Văn (V6) Văn (V2) Toán (T10)  
4 Toán (T2) Lý (L5) Sinh (Si2) CN (K1) CN (K4) Tin (Ti4) Văn (V6) Văn (V2) Tin (Ti3)  
Thứ ba 1 Sinh (Si2) T. Anh (A6) Lý (L5) T. Anh (A4) Văn (V3) Văn (V6) Toán (T10) Toán (T8) GDCD (G3)  
2 T. Anh (A8) Sinh (Si2) T. Anh (A7) Hóa (H4) Địa (Đ4) Sinh (Si3) Văn (V6) T. Anh (A4) Toán (T10)  
3 GDCD (G3) Hóa (H4) Tin (Ti3) Địa (Đ4) T. Anh (A6) Lý (L6) Lý (L4) Sử (S4) Văn (V6)  
4 Lý (L5) Toán (T9) Toán (T7) Tin (Ti4) Toán (T4) Sử (S4) T. Anh (A6) Lý (L4) Văn (V6)  
5                    
Thứ tư 1 Hóa (H1) Văn (V8) Địa (Đ2) Hóa (H4) T. Anh (A6) Toán (T8) Văn (V6) Sinh (Si3) T. Anh (A2)  
2 T. Anh (A8) Hóa (H4) T. Anh (A7) Văn (V8) Toán (T4) T. Anh (A1) Hóa (H2) Toán (T8) Địa (Đ4)  
3 Toán (T2) Toán (T9) Hóa (H4) Lý (L6) Văn (V3) GDCD (G3) Sinh (Si3) Văn (V2) Văn (V6)  
4 CN (K1) T. Anh (A6) Toán (T7) Toán (T4) Văn (V3) Văn (V6) GDCD (G3) Lý (L4) Sinh (Si3)  
5 Tin (Ti3) Sử (S4) Văn (V3) Sinh (Si2) Hóa (H2) Văn (V6) T. Anh (A6) Tin (Ti4) Hóa (H3)  
Thứ năm 1 Hóa (H1) Hóa (H4) Toán (T7) Lý (L6) T. Anh (A6) Toán (T8) Toán (T10) Hóa (H3) Văn (V6)  
2 Văn (V2) Địa (Đ2) T. Anh (A7) T. Anh (A4) Toán (T4) Hóa (H3) Hóa (H2) Toán (T8) Sử (S4)  
3 Toán (T2) GDCD (G3) Hóa (H4) Sử (S4) Lý (L4) Địa (Đ2) CN (K4) T. Anh (A4) Hóa (H3)  
4 Sinh (Si2) Toán (T9) CN (K1) Toán (T4) Sử (S4) T. Anh (A1) Lý (L4) Văn (V2) Toán (T10)  
                       
Thứ sáu 1 T. Anh (A8) Toán (T9) Sinh (Si2) Địa (Đ4) Sinh (Si3) Toán (T8) Toán (T10) Hóa (H3) T. Anh (A2)  
2 Địa (Đ4) T. Anh (A6) T. Anh (A7) T. Anh (A4) Lý (L4) T. Anh (A1) Sinh (Si3) Toán (T8) Toán (T10)  
3 Toán (T2) Văn (V8) Lý (L5) Hóa (H4) Tin (Ti3) CN (K4) Hóa (H2) T. Anh (A4) Hóa (H3)  
4 Văn (V2) Văn (V8) Văn (V3) Toán (T4) GDCD (G3) Lý (L6) Địa (Đ4) Sinh (Si3) Lý (L4)  
  5 Sử (S4) Sinh (Si2) Toán (T7) GDCD (G3) Toán (T4) Hóa (H3) Tin (Ti3) Địa (Đ4) Sinh (Si3)  
Thứ bảy 1 Toán (T2) Toán (T9) Văn (V3) Văn (V8) T. Anh (A6) Toán (T8) Địa (Đ4) CN (K4) T. Anh (A2)  
2 Lý (L5) Địa (Đ2) Văn (V3) Văn (V8) Hóa (H2) Hóa (H3) Sử (S4) Địa (Đ4) Toán (T10)  
3 Văn (V2) Lý (L5) Hóa (H4) Sinh (Si2) Toán (T4) Sinh (Si3) T. Anh (A6) Toán (T8) Địa (Đ4)  
4 Văn (V2) Tin (Ti4) GDCD (G3) Toán (T4) Sinh (Si3) Địa (Đ2) Toán (T10) Hóa (H3) CN (K4)  
Chủ nhiệm Nam(L) Trang(T) Mai Thuỷ(H) Vân Liễu Thuỷ(T) Phương(Đ) Liêm  
                Tiến hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Võ Văn Tuệ
               
               
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC            
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Áp dụng: 08/10/2018)
  12a1 12a2 12a3 12a4 12a5 12a6 12a7 12a8 12a9
Thứ hai 1 Hóa (H2) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Toán (T9) Văn (V4) Văn (V7) Sử (S2) T. Anh (A6) Sinh (Si3)
2 Toán (T2) Toán (T6) GDCD (G1) Sinh (Si3) Văn (V4) Văn (V7) GDCD (G2) CN (K4) Sử (S2)
3 Tin (Ti1) Lý (L4) Sử (S1) GDCD (G2) T. Anh (A1) Sinh (Si1) T. Anh (A8) Văn (V3) Toán (T9)
4 T. Anh (A6) Sử (S1) Sinh (Si3) Sử (S4) GDCD (G2) Hóa (H5) Tin (Ti1) Văn (V3) GDCD (G3)
Thứ ba 1 Văn (V5) Văn (V1) Văn (V2) Toán (T9) CN (K1) T. Anh (A8) CN (K4) Toán (T5) Địa (Đ4)
2 Văn (V5) Văn (V1) Văn (V2) T. Anh (A3) Toán (T5) Sử (S4) Toán (T2) Văn (V3) Tin (Ti3)
3 CN (K1) Toán (T6) Toán (T3) Lý (L2) Sinh (Si1) Lý (L7) Văn (V3) Sử (S2) Lý (L5)
4 Toán (T2) CN (K1) Hóa (H4) Hóa (H2) Địa (Đ3) Toán (T3) Văn (V3) Sinh (Si3) T. Anh (A8)
5                  
Thứ tư 1 GDCD (G1) Sử (S1) Toán (T3) Toán (T9) Lý (L2) Văn (V7) T. Anh (A8) Toán (T5) Văn (V5)
2 Lý (L4) Toán (T6) Sử (S1) GDCD (G2) Toán (T5) Toán (T3) Toán (T2) T. Anh (A6) Lý (L5)
3 Sử (S1) Địa (Đ1) T. Anh (A1) Địa (Đ3) Văn (V4) GDCD (G2) Địa (Đ4) Lý (L5) T. Anh (A8)
4 Địa (Đ1) Hóa (H2) Lý (L2) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Sử (S4) Lý (L7) Hóa (H5) Tin (Ti3)
5 Sinh (Si1) T. Anh (A3) Hóa (H4) CN (K1) Tin (Ti1) Lý (L7) Hóa (H5) Địa (Đ4) Toán (T9)
Thứ năm 1 Sử (S1) Lý (L4) Văn (V2) Văn (V4) GDCD (G2) Tin (Ti2) Sinh (Si1) Toán (T5) Toán (T9)
2 Lý (L4) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Toán (T9) Toán (T5) Toán (T3) Toán (T2) T. Anh (A6) T. Anh (A8)
3 T. Anh (A6) GDCD (G1) Toán (T3) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Văn (V7) T. Anh (A8) Sử (S2) Hóa (H5)
4 Toán (T2) Tin (Ti3) Toán (T3) Hóa (H2) Hóa (H4) T. Anh (A8) Hóa (H5) Tin (Ti2) GDCD (G3)
                     
Thứ sáu 1 Toán (T2) Văn (V1) Văn (V2) Văn (V4) Sử (S1) CN (K4) Văn (V3) T. Anh (A6) Văn (V5)
2 Văn (V5) Văn (V1) Toán (T3) Văn (V4) Hóa (H4) Địa (Đ3) Văn (V3) Tin (Ti2) Sử (S2)
3 Lý (L4) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Sử (S4) Toán (T5) T. Anh (A8) GDCD (G2) GDCD (G3) Hóa (H5)
4 Hóa (H2) Toán (T6) Tin (Ti3) Lý (L2) T. Anh (A1) Toán (T3) Toán (T2) Lý (L5) Toán (T9)
  5 Tin (Ti1) Hóa (H2) Địa (Đ3) Tin (Ti2) Lý (L2) Toán (T3) T. Anh (A8) Toán (T5) CN (K4)
Thứ bảy 1 Lý (L4) GDCD (G1) CN (K2) Văn (V4) Sử (S1) GDCD (G2) Lý (L7) Toán (T5) Văn (V5)
2 Toán (T2) Sinh (Si3) Lý (L2) Toán (T9) Văn (V4) T. Anh (A8) Sử (S2) GDCD (G3) Văn (V5)
3 Hóa (H2) Tin (Ti3) GDCD (G1) T. Anh (A3) Toán (T5) Tin (Ti2) Tin (Ti1) Hóa (H5) Toán (T9)
4 T. Anh (A6) Toán (T6) Tin (Ti3) Tin (Ti2) Tin (Ti1) Hóa (H5) Toán (T2) Văn (V3) T. Anh (A8)
Chủ nhiệm Nga Hoa(H) Trang(CN) Hà(S) Thanh Tiền Huỳnh Hoàng Trung(TD)
                Tiến hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Võ Văn Tuệ
               
               

Thông tin chi tiết
Tên file:
Thời khoá biểu tuần 7(áp dụng ngày 8/10/2018)
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thời khóa biểu » Thời khoá biểu
Gửi lên:
06/10/2018 06:26
Cập nhật:
06/10/2018 06:26
Người gửi:
tranthehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
55.50 KB
Đã xem:
1026
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trường THPT Lê Trực:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File