Số Báo danh thi học kỳ 1 - năm học 2016-2017

Số báo danh và phòng thi khối 12 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Số Báo danh thi học kỳ 1 - năm học 2016-2017

Số báo danh và phòng thi khối 11 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Số Báo danh thi học kỳ 1 - năm học 2016-2017

Số báo danh và phòng thi khối 10 học kỳ 1 năm học 2016-2017