KẾ HOẠCH “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2016 - 2017

- Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2016; kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông; - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của sở GD& ĐT Tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”; - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường THPT Lê Trực xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” như sau:

Kế hoạch thực hiện xây dựng trường học an toàn về an ninh trât tự năm học 2016-2017.

Ban chỉ đạo trường học an toàn về an ninh trật tự xây dựng kế hoạch thực hiện năm học.