Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT, NĂM HỌC 2018-2019

Thứ năm - 04/10/2018 15:02
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin- Năm học 2018-2019 của Trường THPT Lê Trực
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC             
                  ******
Số: 05/2018/BCM-CNTT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Tuyên Hóa,, ngày 25 tháng 9 năm 2018 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
NĂM HỌC 2018-2019 
Căn cứ Công văn số  2082/SGDĐT-CNTT ngày  25/9/2018 của  Sở GD&ĐT 
Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Ban 
Chuyên môn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 như 
sau: 
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý và hổ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng 
cao chất lượng dạy học và quản lý trong nhà trường. 
2. Tiếp tục triển khai hoàn thiện và tích hợp các hệ thống thông tin quản lýcủa 
trường hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành. 
3. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các tổ chức, bộ phận nhà 
trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. 
4. Tập huấn, từng bước triển khai sử dụng ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng 
chung; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và dóng góp vào 
kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành. 
II.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THẾ 
1.  Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quán lý giáo dục 
a) Đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục để phục vụ cung câp sô liệu 
thống kê và thông tin quản lý: Cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh. Tích hợp 
phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) vào cơ sở dữ liệu ngành theo 
hướng dẫn và lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
b)Tiếp tục duy trì có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử, phục vụ 
trao đối thông tin, trao đôi văn bản điện tứ, quản lý điều hành trên môi trường mạng. 
  c) Tiếp tục triển khai thực hiện các phần mềm quản lý trường học, quản lý học 
sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu và một số phần mềm ứng dụng khác 
   d) Tiếp tục sử dụng 100% hộp thư  điện tử do Sở cấp trong toàn trường và cổng 
thông tin điện tử tcủa Sở Giáo dục và dào tạo để khai thác, trao đổi thông tin. 
  e) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và ứng dụng CNTT vào công 
tác truyền thông tuyên truyền; phố biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác hiệu 
quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm: 
-  Cống thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn. 
-  Cổng thông tin thi và tuyển sinh tại địa chỉ https://thituyensinh.vn. 
-  Kho bài giảng e-learning tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.
2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đối mới nội dung, phương pháp dạy, học và 
kiểm tra đánh giá 
a)  Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đê vê 
môn học trong chương trình giáo dục phổ thông). Trong năm học, mỗi tổ đóng góp ít 
nhất 01 bài giảng e-learning có chất lượng vào kho bài giảng e-learning của Ngành. 
b)  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và 
học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Mỗi giáo viên có ít nhất 01 tiết thao 
giảng có ứng dụng CNTT trên một học kỳ. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị CNTT 
hiện có của nhà trường để đưa vào trong giảng dạy, thực hành, thí nghiệm và các mô 
hình học tập khác. 
c)  Phát dộng, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, 
sau khi đã được bàn giao và tập huấn phần mềm soạn thảo ngân hàng câu hỏi. 
3.  Triền khai hạ tầng và thiết bị CNTT   
a)  Thực hiện kết nối cáp quang Internet tới các phòng học, phòng làm việc của 
tất cả các bộ phận, tổ chức trong nhà trường. 
  Tiếp tục quản lý, bảo vệ và khai thác tốt các trang thiết bị CNTT hiện có của 
nhà trường như hệ  thống kết nối cáp quang mạng Internet của VNPT và Viettel, 
mạng Wifi trong toàn trường, hệ  thống camera an ninh. Thường xuyên liên hệ nhà 
cung cấp dịch vụ để đảm bảo thông suốt trong quá trình sử dụng. 
b) Tập huấn và đưa vào sử dụng hệ thống máy chiếu, màn hình đã lắp đặt tại 
các phòng học của khối 12. Sử dụng phục vụ giảng dạy có hiệu quả. 
c)  Rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thấm quyền chuẩn bị đội 
ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triên khai 
giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phô thông mới. 
d)  Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ 
thống CNTT. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ 
năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá 
nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân. 
4.  Bồi duỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản  lý 
giáo dục 
a)  Tô chức các lớp tập huấn bồi dường nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho 
cán bộ, giáo viên. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng 
CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý, với các nội dung như sau: 
-  Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 
quy định  tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng 
có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường. 
-  Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu 
ngành, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin. 
-  Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên 
Internet; kỹ năng sứ dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning,
phân mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo,  phần mềm dạy học đế đối mới nội 
dung, phương pháp dạy học trên lớp học. 
-  Kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học. 
b)  Triển khai có hiệu quả việc tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý qua các đợt 
tập huấn của Ngành. Khai thác tận dụng có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến đã được 
trang bị ở nhà trường vào công tác tập huấn giáo viên. 
III.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
  1-Đối với BGH 
1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT: 
a)  Lãnh đạo  nhà trường: phân công Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên 
môn phụ trách mảng CNTT 
b) Đầu mối phụ trách  triển khai nhiệm vụ CNTT: Đồng chí Trần Thế Hùng, 
Tổ phó CM, giáo viên Tin học. 
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các Sinh hoạt tập thể, 
hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về 
vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT. 
3. Tổ chức chỉ đạo tập huấn cho GV, về các kiến thức mới, những ứng dụng 
mới của CNTT trong giảng dạy, quản lý. Chỉ đạo cung cấp tài khoản cho giáo viên, 
học sinh tham gia học tập, nghiên cứu tài liệu trên không gian trường học 
4. Nhà trường phân công các đồng chí quản lý, duy trì và khai thác sử dụng 
các hệ thống CNTT, triển khai ứng dụng CNTT và đảm báo an toàn, an ninh thông 
tin, gồm:  
-Phụ trách Phòng máy tính: Đ/c Trần Thế Hùng-P1; Đ/c Trần Ngọc Nam-P2 
-Phụ trách Phòng máy chiếu và các thiết bị CNTT: Đ/c Lê Thị Hương-Nhân viên TB 
-Quản lý dữ liệu TCCB: Đ/c Nguyễn Thị Khuyên-Phụ trách Văn phòng; 
-Quản lý dữ liệu về học sinh, triển khai ứng dụng CNTT: Đ/c Trần Thế Hùng 
-Quy chế sử dụng trang Web của trường: Đ/c Võ Văn Tuệ.  
-Quản trị Web: Đ/c Trần Thế Hùng 
-Phụ trách đầu mối CSDL ngành: Đ/c Trần Thế Hùng. 
 Tổ chức kiểm tra chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin 
năm học 2018-2019của các tổ chức, cá nhân. Kịp thời đề ra các giải pháp thích hợp để 
mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ 
  5-Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả với các 
cơ quan thông tin, truyền thông, các cơ quan cung cấp dịch vụ CNTT để nâng cao 
chất lượng ứng dụng trong dạy học và quản lý. 
2. Các tổ chuyên môn: 
- Quán triệt đến tổ viên  kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ CNTT,  tập huấn chuyên 
môn về ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn.  Triển khai kế hoạch bồi dưỡng về 
CNTT năm học 2018-2019 của tổ, nhóm chuyên môn.
- Tổ chức thảo luận các chuyên đề chuyên môn, đưa lên trang trường học kết nối,  
trang Web của trường, giới thiệu, hướng dẫn học sinh tham gia học tập. 
- Chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng CNTT của nhà 
trường: Soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng. Các chuyên đề 
chuyên môn nhất thiết phải được thể hiện có sự hổ trợ của CNTT 
-Xây dựng được ít nhất một sản phẩm E-Learning có chất lượng đưa lên trang trường 
học kết nối. 
- Chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện tốt việc nhập chính xác điểm của học sinh, 
tham gia viết các tin, bài đăng website của trường, cung cấp các tài nguyên bài giảng 
có chất lượng qua các hộp thư điện tử của Tổ chuyên môn. 
- Thường xuyên cập nhật các ứng dụng CNTT giảng dạy và học tập, khai thác các 
thông tin trên mạng. 
IV-TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Kế hoạch này được áp dụng trong năm học 2018-2019. Tổ CM, các cá nhân 
cần nắm vững, vận dụng cụ thể vào phần hành, bộ môn của mình để thực hiện. 
Cuối mỗi học kỳ, năm học, Tổ CM đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của Tổ 
và cá nhân, tập hợp báo cáo về cán bộ CNTT và Ban CM đúng quy định để tổ chức 
đánh giá, tổng kết toàn trường và báo cáo về Sở GDĐT Quảng Bình. 
Trong quá trình thực hiện các tổ chuyên môn, cá nhân phối hợp với  cán bộ 
CNTT, nhóm giáo viên dạy Tin học và cán bộ phụ trách Thiết bị-thực hành. Nếu có 
vấn đề gì vướng mắc, khó khăn cần báo cáo kịp thời về nhà trường qua cán bộ CNTT 
để  hổ trợ giải quyết. 
 
                      PHÊ DUYỆT                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
                         HIỆU TRƯỞNG                                   PHT 
 
 
 
                           Trần Xuân Bách                                     Võ Văn Tuệ 
  
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Quảng Bình(báo cáo); 
- BGH,cán bộ, giáo viên toàn trường; 
- Lưu: KH BCM 
 

Tác giả bài viết: Võ Văn Tuệ

Nguồn tin: BAN CHUYÊN MÔN-TRưỜNG THPT LÊ TRỰC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn