Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10,2018-2019

Thứ ba - 11/09/2018 07:50
Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu vào khối 10, năm học 2018-2019 của Ban chỉ đạo trường THPT Lê Trực
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1Số:  09 /KH-LTr  
  Tuyên Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2018
                
KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10
NĂM HỌC 2018-2019                 
Kính gửi:
                - Ban Giám hiệu
                - Ban chuẩn bị đề kiểm tra, Ban coi kiểm tra, Ban chấm kiểm tra, Ban CSVC (Theo Quyết định số: 08/QĐ-LTr ngày 10/9/2018)
Thực hiện Công văn số: 1881/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 về việc Hướng dẫn kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 và lớp 10 năm học  2018 - 2019 và Quyết định số: 08/QĐ-LTr ngày 10/9/2018 về việc thành lập các Ban thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khảo sát chất lượng khối 10 đầu năm học 2018-2019, nay Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2018-2019 với các nội dung cụ thể như sau:
                 1. Mục đích, yêu cầu
- Thông qua kiểm tra khảo sát để ngay từ đầu có kế hoạch, biện pháp dạy học sát với đối tượng học sinh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học; những môn học có kết quả khảo sát thấp cần lên kế hoạch phụ đạo cho học sinh.
- Lấy kết quả khảo sát làm một trong những căn cứ để đánh giá việc nâng cao chất lượng đại trà của các đơn vị, của tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên.
- Việc kiểm tra khảo sát chất lượng phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, sao in, coi, chấm,...; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh. 
2. Môn kiểm tra khảo sát 
  Tiến hành kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng khối 10 đối với 09 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.
3.  Đề khảo sát
- Nội dung: kiểm tra kiến thức học sinh đã học, chủ yếu là kiến thức của lớp 9.
- Hình thức, cấu trúc đề: theo Công văn 2073/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/10/2017.
4. Lịch kiểm tra khảo sát và phân công thực hiện nhiệm vụ
4.1. Lịch kiểm tra khảo sát
 
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Bắt đầu làm bài
20/9/2018 Sáng Ngữ văn 10 90 phút 6 giờ 55 phút 7 giờ 00 phút
Vật lí 10 45 phút 8 giờ 45 phút 8 giờ 50 phút
Chiều Toán 10 90 phút 13 giờ 05 phút 13 giờ 10 phút
Sử 10 45 phút 15 giờ 00 phút 15 giờ 05 phút
 
21/9/2018 Sáng Hoá 10 45 phút 6 giờ 55 phút 7 giờ 00 phút
Địa 10 45 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút
GDCD 10 45 phút 9 giờ 05 phút 9 giờ 10 phút
Chiều Sinh 10 45 phút 13 giờ 05 phút 13 giờ 10 phút
Anh 10  45 phút 14 giờ 10 phút 14 giờ 15 phút
       
 
4.2. Phân công nhiệm vụ của các ban, kế hoạch thời gian thực hiện
 
TT Nhiệm vụ các ban Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Ban chỉ đạo - Xây dựng KH thực hiện;
- Thựchiện giám sát thực hiện
Từ 10/9-29/9/2018 (hoàn thành báo cáo)
3 Ban chuẩn bị đề kiểm tra -Lập dự trù về giấy, chuẩn bị mực, máy photo gửi về Ban CSVC và Tài vụ nhà trường.
-Nhận đề kiểm tra tại sở
-Tổ chức in sao đề, đóng gói
 
- Ngày 17/9/2018 tại Phòng GDTrH
- Thực hiện in sao theo KH của Ban
2 Ban coi kiểm tra - Thực hiện phân chia học sinh theo phòng kiểm tra.
- Lập kế hoạch tổ chức coi kiểm tra.
 - Hoàn thành phân chia HS theo phòng trước 17/9/2018.
- Thực hiện kiểm tra theo lịch.
3  Ban chấm kiểm tra - Lập kế hoạch tổ chức chấm kiểm tra.
- Tổ chức làm phách và thực hiện chấm.
- Chuẩn bị các biểu mẫu báo cáo kết quả chấm.
- Tổng hợp báo cáo kết quả về phòng GDTrH.
 - Tiếp nhận và chuyển đáp án qua địa chỉ email của các nhóm CM  sau mỗi buổi kiểm tra. 
-Tổ chức chấm theo KH.
- Báo cáo kết quả về phòng GDTrH trước 29/9/2018.
 
4 Ban CSVC - Lập KH bố trí phòng kiểm tra (phòng 24 hs, không quá 30 đối với phòng cuối)
- Phối hợp Ban tài vụ lập KH để mua sắm thêm giấy, TB, .....
 -Thực hiện công tác chuẩn bị từ 10/9-29/9/2018.
5. Báo cáo kết quả khảo sát 
Ban chuyên môn nhà trường thực hiện báo cáo kết quả khảo sát theo biểu mẫu ở Phụ lục 3 tại Công văn số: 1881/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 qua Phòng GDTrH và địa chỉ email gdtrh@quangbinh.edu.vn, hạn cuối ngày 29/9/2018.
Trên đây là kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khảo sát chất lượng khối 10 đầu năm học 2018-2019, đề nghị các Ban được thành lập theo Quyết định số: 08/QĐ-LTr ngày 10/9/2018 và các tổ chức, bộ phận trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất thì báo cáo về Hiệu trưởng để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.
 
 
  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                   
- Như kính gửi;
- Các tổ chức, bộ phận (để thực hiện);                                           ( Đã kí)
 
 
  1

- Lưu: Vp.                                                                                                   
                                                                                               Trần Xuân Bách                 
 
                                                                                       

PHỤ LỤC 1
LỊCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019
 
1. Lịch chung
 
TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 12/9 đến 14/9/2018 Sở tổ chức ra đề các môn - 8 giờ ngày 12/9/2018: họp Hội đồng ra đề
3 15/9/2018 Sao in, đóng gói đề  
2 Ngày 17/9/2018 Các đơn vị nhận đề tại Phòng GDTrH  
3 18/9 và 19/9/2018 Các đơn vị sao in đề   
4 20/9 và 21/9/2018 Kiểm tra theo lịch    Sở sẽ gửi đáp án qua địa chỉ email của các đơn vị  sau mỗi buổi kiểm tra 
5  29/9/2018 Hạn cuối các đơn vị  báo cáo khảo sát   
 
2. Lịch kiểm tra khảo sát cụ thể
 
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Bắt đầu làm bài
20/9/2018 Sáng Ngữ văn 10 90 phút 6 giờ 55 phút 7 giờ 00 phút
Vật lí 10 45 phút 8 giờ 45 phút 8 giờ 50 phút
Chiều Toán 10 90 phút 13 giờ 05 phút 13 giờ 10 phút
Sử 10 45 phút 15 giờ 00 phút 15 giờ 05 phút
 
21/9/2018 Sáng Hoá 10 45 phút 6 giờ 55 phút 7 giờ 00 phút
Địa 10 45 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút
GDCD 10 45 phút 9 giờ 05 phút 9 giờ 10 phút
Chiều Sinh 10 45 phút 13 giờ 05 phút 13 giờ 10 phút
Anh 10  45 phút 14 giờ 10 phút 14 giờ 15 phút
       
 
PHỤ LỤC 3
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHỐI 10
(Dành cho các trường THCS&THPT, THPT)
1. Đơn vị ………………………………………………………………..
2. Tổng số học sinh tham gia khảo sát: ………. (Trong đó có: ….. học sinh thuộc phòng GD&ĐT huyện …., ….. học sinh thuộc phòng GD&ĐT huyện …….)
           
Môn Điểm
TB
Điểm < 3 Điểm  3 -  < 5 Điểm  5 -  < 7 Điểm 7 trở lên
Sô lượng Tỉ lệ Sô lượng Tỉ lệ Sô lượng Tỉ lệ Sô lượng Tỉ lệ
1. Học sinh thuộc Phòng GD&ĐT huyện ……
Văn                  
Sử                  
Địa                  
GDCD                  
Anh                  
Toán                  
                 
Hóa                  
Sinh                  
2. Học sinh thuộc Phòng GD&ĐT huyện ……
Văn                  
Sử                  
Địa                  
GDCD                  
Anh                  
Toán                  
                 
Hóa                  
Sinh                  
….                  
         
3. Nhận xét khái quát về độ chênh (ít/nhiều/rất nhiều) giữa kết quả kiểm tra khảo sát với điểm tổng kết năm học lớp 9 của từng môn:.............................................
 
 

Tác giả bài viết: Võ Văn Tuệ

Nguồn tin: Trường THPT Lê Trực

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn