Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1-2017-2018

Chủ nhật - 03/12/2017 10:38
Kê hoạch Kiểm tra Học kỳ 1-Năm học 2017-2018
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ***         
   Số: 08 /KH-BCM                                 Tuyên Hóa, ngày 25 tháng 11năm 2017
         
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017-2018
Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25-7-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018
Căn cứ Công văn  số 1616/SGDĐT-GDTrH ngày 25-8-2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018 của Sở GDĐT Quảng Bình
Căn cứ công văn 2073/SGDĐT-GDTrH ngày 11-10-2017  của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về hướng dẫn Kiểm tra học kỳ 2017-2018, Kết luận tại cuộc họp Hội đồng Sư phạm  ngày 16-11-2017 của Hiệu trưởng,Ban CM xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1- năm học  2017-2018 như sau:
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá  theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Quảng Bình về đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
-Giao quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn trong ra đề kiểm tra, nhằm đánh giá một cách chính xác, sát đúng kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của các Tổ, nhóm, giáo viên; từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường.
-Việc kiểm tra phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi, lên điểm. Đảm bảo thực chất, công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh
2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
2.1. Lịch kiểm tra Học kỳ I
a)Kiểm tra theo lịchchung của Sở GDĐT các môn:
- Lớp 10: Toán-Văn-Anh, môn tự chọn: Sinh.
-Lớp 11: Toán-Văn-Anh, môn tự chọn: Vật lý
-Lớp 12: Thi chung 9 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, trong đó môn tự chọn : Lịch sử
Lịch kiểm tra
Ngày Buổi Môn Lớp Thời gian
làm bài
Giờ phát đề Giờ bắt đầu
làm bài
Thu bài
25/12/2017 Sáng Địa lý 12 45 phút 7 giờ 10 phút 7 giờ 15 phút 8h00p
Vật lý 12 45 phút 8h20 phút 8h25 phút 9h10p
Sinh học 12 45 phút 9h30 phút 9h35 phút 10h20 p
Chiều Hóa học 12 45phut 13h55 phút 14h00p 14h45p
GDCD 12 45 phút 15h05p 15h10p 15h55p
26/12/2017 Sáng T.Anh nói 10 2 phút/học sinh-chuẩn bị: 5 phút 7h00-9h00
T.Anh nói 11 2 phút/học sinh-chuẩn bị: 5 phút 9h00-11h00
27/12/2017 Sáng Ngữ văn 10 90 phút 7 giờ 10 phút 7 giờ 15 phút 8h45p
Tiếng Anh 10 45 phút 9 giờ 00 phút 9 giờ 05 phút 9h50p
Chiều Toán 12 90 phút 13h55 phút 14h00p 15h30p
Lịch Sử(tc) 12 45 phút 15h45p 15h50p 16h35p
28/12/2017 Sáng Ngữ văn 11 90 phút 7 giờ 10 phút 7 giờ 15 phút 8h45p
T. Anh(viết) 11 45 phút 9 giờ 00 phút 9 giờ 05 phút 9h50p
Chiều Toán 10 90 phút 13h55 phút 14h00p 15h30p
Sinh(tc) 10 45 phút 15h45p 15h50p 16h35p
29/12/2017 Sáng Ngữ văn 12 90 phút 7 giờ 10 phút 7 giờ 15 phút 8h45p
Tiếng Anh 12 45 phút 9 giờ 00 phút 9 giờ 05 phút 9h50p
Chiều Toán 11 90 phút 13h55 phút 14h00p 15h30p
Môn Lý(tc) 11 45 phút 15h45p 15h50p 16h35p
30/12/2017 Chấm thi -vào điểm
 b) Các môn kiểm tra còn lại:
Tổ trưởng chỉ đạo xây dựng ma trận đề KT, ký duyệt đề và tiến hành kiểm tra theo đơn vị lớp. Thời gian làm bài mỗi môn: 45 phút.
Lịch kiểm tra: Tuần 17, Tuần 18
2.2. Đề kiểm tra
2.2.1. Hình thức­-
* Theo lịch thi của Sở:
-Môn Tiếng Anh lớp 10, 11: Đề kiểm tra gồm đề thi viết và đề thi kỹ năng nói (điểm toàn bài là tổng điểm bài thi viết và bài thi nói):
+ Đề thi viết (thời gian thi 45 phút, chiếm 70-80% điểm toàn bài) gồm kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, kết hợp hai hình thức trắc nghiệm (25-30%) và tự luận (70-75%).
+ Đề thi kỹ năng nói (chiếm 20-30% điểm toàn bài): Thời gian trình bày: 02 phút, thời gian chuẩn bị: 05 phút.
- Môn Tiếng Anh lớp 12: gồm kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ (không kiểm tra kỹ năng nghe, nói); đề thi theo hình thức trắc nghiệm 100%- 40 câu; Tối thiểu 4 mã đề; Thời gian: 45phút
- Môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12: thi theo hình thức tự luận. Thời gian: 90phút.
(Xem kỹ hướng dẫn số 2073/SGDĐT ngày 11-10-2017 của Sở khi ra đề) -( Chỉ ra một đề chung cho cả 2 chương trình)
-MônToán + Khối 12: Trắc nghiệm 100% gồm 50 câu. Thời gian: 90phút.
                  +Khối 10,11:Kết hợp giữa TNKQ và tự luận, (tỉ lệ câu hỏi TNKQ tối thiểu 30% đề ra). Thời gian: 90phút.
                   Tỷ lệ các phân môn các khối: Đại số-Giải tích: 65%; Hình học: 35%;
                   Tối thiểu có 4 mã đề-( Chỉ ra một đề chung cho cả 2 chương trình)
*Các môn còn lại:
+Khối 12: Lý, Hóa, Sinh, Địa, GDCD: 100% trắc nghiệm. Đề có từ 35 đến 40 câu theo thống nhất của Tổ CM, tối thiểu 4 mã đề. Thời gian: 45phút- Thi  trong lịch thi chung của trường( thứ 2-25/12/2017)
+ Các môn còn lại khối 10, 11, 12: Tổ trường CM chỉ đạo xây dựng ma trận đề, giáo viên bộ môn ra đề và kiểm tra theo từng lớp.
 Lưu ý: Giáo viên bộ môn có thể đổi tiết để kiểm tra trong cùng buổi. Trường hợp lớp khác buổi phải có đề khác)
*Yêu cầu Đề ra, Hướng dẫn chấm: -Font: Time NewRoman; Cở chữ: 11-12 đối với đề trắc nghiệm; cở 14 đối với đề tự luận.
-Căn lề: Trái  từ 2-2,5cm; phải: 1,5cm; trên, dưới: 1cm.( Chú ý: Có thể điều chỉnh một phần sao cho đề tối đa có 4 trang trên 2 mặt giấy A4)
          2.2.2. Chương trình
- Lớp 10, 11, 12 THPT: Chương trình ra đề đến hết tuần thứ 16 theo thống nhất của Tổ CM đối với học kỳ I.
2.2.3. Nội dung đề kiểm tra
- Mỗi mã đề thể hiện theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, mức độ tương đương giữa các mã đề. Tổ CM thống nhất xác định tỉ lệ các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ, trong đó mức vận dụng cao không quá 20%
Chủ yếu trong chương trình lớp đang học, phù hợp đối tượng học sinh. Đảm bảo tính chính xác, khoa học, tính sư phạm. Có tăng dần tỷ lệ vận dụng và vận dụng cao, phân loại được trình độ của học sinh.
-Đảm bảo tính bảo mật-Các lớp khác lệch thời gian kiểm tra phải có đề khác nhau.
Riêng đề kiểm tra Khối 12, cần bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2017 để học sinh có điều kiện làm quen với kỳ thi cuối cấp.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Nhiệm vụ của Ban CM
-Tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ chương trình, chỉ đạo ôn tập chu đáo để đảm bảo chất lượng cho kỳ kiểm tra học kỳ.
- Lập kế hoạch kiểm tra học kỳ, chỉ đạo, kiểm tra các Tổ, giáo viên thực hiện kế hoạch kiểm tra học kỳ bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, đúng quy chế.
-Chỉ đạo ra đề, Hướng dẫn chấm các môn theo đúng yêu cầu Sở đã gửi. Chỉ đạo in sao đề thi, hướng dẫn chấm, tổ chức chấm thi nghiêm túc các môn thi đề chung.
+Đối với các môn thi theo đề chung: Mỗi môn kiểm tra thành lập một nhóm ra đề, gồm Tổ trưởng (hoặc nhóm trưởng) và 02 giáo viên có năng lực chuyên môn tốt. Nhóm ra đề có trách nhiệm  làm đề kiểm tra, đáp án, chuyển cho Giám hiệu phụ trách phê duyệt để cho sao in đén từng học sinh.
+Đối với các môn kiểm tra theo đơn vị lớp:  Giáo viên ra đề, bảo đảm bảo mật, liên hệ với bộ phận sao in đề  để in sao đến từng học sinh, theo số liệu của từng giáo viên.
-Gửi Đề, Hướng dẫn chấm về Sở nếu có yêu cầu
- Tập hợp và báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ về Sở GDĐT đúng thời gian qui định.
 3.2. Nhiệm vụ của Ban Khảo thí:
-Tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các bộ phận in sao đề thi, bộ phận coi thi, làm phách, thanh tra giám sát kỳ thi.
- Tổ chức in sao đề các môn đảm bảo bảo mật, đến từng học sinh đối với các môn thi đề chung của các khối.
-Tổ chức ghi đĩa CD kiểm tra kỹ năng nghe môn Tiếng Anh lớp 10, 11; thành lập Tổ in sao và tổ chức in sao theo số lượng phòng thi bảo đảm bảo mật.
- Chỉ đạo Văn phòng, phụ trách CNTT lập danh sách HS dự kiểm tra các môn thi đề chung theo thứ tự  a,b,c.., phân phòng thi phù hợp. Riêng khối 12 bố trí không quá 24 HS/phòng.
- Bố trí đủ 02 giáo viên coi kiểm tra/phòng các môn thi đề chung, hạn chế bố trí giáo viên bộ môn coi kiểm tra trong phòng của môn đó;
-Tổ chức coi thi, chấm thi, lên điểm đúng quy chế, thời gian quy định. Bài thi theo đề chung phải được rọc phách trước khi chấm, tổ chức chấm tập trung đúng quy định.
-Chỉ đạo bộ phận nhập điểm thi học kỳ, in sao kết quả học kỳ cho giáo viên chủ nhiệm để vào Sổ chính và học bạ
- Bảo quản bài kiểm tra học kỳ trong thời gian 6 tháng.
3.3. Nhiệm vụ của các bộ phận liên quan:
- Tổ Hành chính: Bố trí nhân viên foto đề theo yêu cầu Ban Khảo thí; cử nhân viên phục vụ các ngày thi, nhập điểm thi.
Chuẩn bị các văn phòng phẩm phục vụ thi, giấy thi các môn Văn 10,11,12; Toán, Tiếng Anh 10,11 theo từng phòng thi
Phiếu trả lời trắc nghiệm cho 8 môn thi Khối 12 theo từng phòng thi.
Giấy foto đề cho tất cả các môn 10, 11, 12.
- Thư ký Hội đồng:
-Tiếp nhận đầy đủ VPP, chuẩn bị các bảng biểu phục vụ thi theo hướng dẫn của Ban khảo thí. Niêm yết danh sách, lịch thi, phòng thi.
-Ban LĐ-CSVC:
-Bố trí phòng in sao đề thi đảm bảo điện, thiết bị in sao, bảo mật. Bố trí phòng làm việc của Hội đồng coi thi các môn thi đề chung
-Bố trí đủ số phòng thi, bàn ghế và các thiết bị điện, đảm bảo đủ chỗ ngồi, ánh sáng cho học sinh dự thi
 -Chuẩn bị đủ 8 đài casset, đĩa in sao đề thi nghe , hệ thống dây, ổ cắm phục vụ thi nghe Tiếng Anh
-Tổ Chuyên môn: Chỉ đạo giáo viên hoàn thành đúng tiến độ chương trình. Thực hiện xây dựng ma trận đề, tổ chức ra đề, Hướng dẫn chấm, kiểm tra đúng quy chế,  đảm bảo thời gian.
Chỉ đạo coi, chấm thi và lên điểm các môn đúng lịch quy định.
Riêng Tổ Anh văn: Nghiên cứu kỷ các văn bản chỉ đạo, đề xuất nhà trường mua sắm các thiết bị phục  vụ việc thi kỷ năng nghe, nói Tiếng Anh.
4. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN
Tuần 16(04-10/12): Các Tổ trưởng CM duyệt ma trận đề, tổ chức ra đề, hướng dẫn chấm, kiểm tra phản biện và thống nhất với GH phụ trách.
-Các môn không thi chung: Hoàn thành tiến độ chương trình, tiến hành ôn tập để kiểm tra.
+Giáo viên bộ môn không thi đề chung liên hệ Tổ Hành chính để Foto đề.
+ Văn phòng chuẩn bị giấy thi, Phiếu trắc nghiệm; Giấy Foto đề các môn.
Bố trí lịch Foto đề cho giáo viên bộ môn. Báo cáo về Ban CM, Ban khảo thí  số liệu thi HK  1-
          -Ban CSVC: Bố trí phòng Foto đề kiểm tra các môn.
Tuần 17(11-17/12):
- Tiến hành ôn tập và kiểm tra Học kỳ các môn không thi đề chung. Chấm và nhập điểm vào Sổ chính, máy.
-Các tổ CM nộp đề, hướng dẫn chấm các môn thi đề chung theo lịch cho BCM, sau khi đã được GH phụ trách phê duyệt, chậm nhất trước 17h ngày 13-12-2017
(01 bản in và gửi qua Email Đ/c Tuệ), đảm bảo đúng mẫu quy định; bảo mật
+ Văn phòng, phụ trách Tin học lập danh sách theo phòng thi, danh sách thí sinh dự thi-Foto 02 bản.
Tuần 18( 18-24/12):
- Tiếp tục kiểm tra Học kỳ các môn không thi đề chung. Hoàn thành chấm và nhập điểm vào Sổ chính, máy các môn tự kiểm tra.
-+ Khối 12,11, 10: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra các môn thi đề chung
- Tổ Hành chính bố trí người in sao đề  thi theo Hướng dẫn của Ban Khảo thí. Hoàn thành việc sắp xếp giấy thi, phiếu trả lời trác nghiệm- hoàn thành trước 17h ngày 22-12-2017.
 -Thư ký Hội đồng Công bố lịch thi, danh sách phòng thi, niêm yết các bảng biểu, lịch thi;
-Ban CSVC: Chỉ đạo sắp xếp phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng; kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện thi
Tuần 19( 25-31/12/2017)
          -Từ 25/12 đến 29/12/2017: Thi theo Lịch thi chung của trường và của Sở
-Hoàn thành chấm thi các môn
Tuần 20 (01/01/2018-07/01/2018)
-Dạy thanh toán chương trình học kỳ 1( đến 07-01-2018)
-- Từ 02/01 đến 4/01: Hoàn thành chấm chữa, nhập điểm các môn vào hệ thống;
-Từ 05/ 01 Giáo viên bộ môn nộp Thống kê chất lượng về Tổ trưởng. Tổ trưởng tập hợp nộp về Ban CM theo mẫu đã gửi.
Tuần 21 (08/01/2018-15/01/2018)
-Triển khai dạy chương trình Học kỳ 2
-Ngày 08/01/2018: Ban CM Tổng hợp báo cáo về Sở
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018. Đề nghị các tổ chức, bộ phận và các  đồng chí nghiên cứu kỷ Kế hoạch này để thực hiện. Trong qua trình thực hiện, nếu có phát hiện vấn đề gì vướng mắc,  báo cáo kịp thời về Ban Giám hiệu để xem xét, điều chỉnh giải quyêt. 
    
Nơi nhận:                                                                                                    
- Ban GH (để chỉ đạo);,          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH:                         HIỆU TRƯỞNG
-TT-TPCM, TKHĐ,                                 PHT
Tổ HC, giáo viên toàn trường
- Ban LĐ-CSVC                                                                                            
- Đoàn trường
  - Lưu: BCM
                                                     Võ Văn Tuệ                              Trần Xuân Bách  
 

Tác giả bài viết: BAN CHUYÊN MÔN

Nguồn tin: TRUƯỜNG THPT LÊ TRỰC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kiểm tra, học kỳ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn