Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HĐSP NĂM HỌC 2016-2017

Thứ sáu - 23/12/2016 03:34
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 04 /KH – BCM
           *****                                          Tuyên Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ, KIỂM TRA TOÀN DIỆN
HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 – 2017
*****
         Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;
       Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 về Kề hoạch thời gian năm học của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
      Căn cứ Công văn số 1821/SGDĐT- GDTrH ngày 07/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;
        Căn cứ  kế hoạch năm học 2016-2017 của nhà trường.     
          Trường THPT Lê Trực lập kế hoạch thực hiện kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên năm học 2016– 2017 như sau:
I-                  MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU.
1.  Mục đích
       Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, Tổ chuyên môn so với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn của các cấp quản lý.
       Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, phù hợp với bối cảnh và cán bộ, giáo viên để xếp loại người được kiểm tra
       Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho người được kiểm tra thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới và kiến nghị với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần hoạt động của người được kiểm tra.
        Làm cơ sở để BGH quản lý, đánh giá xếp loại giáo viên năm học.
2. Yêu cầu
          Thực hiện kiểm tra là phải tỷ mỷ, rõ ràng, chỉ rõ những điều làm được, chưa làm được của người được kiểm tra.
Đánh giá khách quan, chính xác, công bằng đồng thời định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của người được kiểm tra.
         Các ý kiến tư vấn cho người được kiểm tra phải sát thực, khả thi. Phải phát hiện, lựa chọn nhchojnkinh nghiệm tốt, những định hướng mới của người được kiểm tra và đề xuất những kiến nghị thích hợp với các cấp quản lý.
Người được kiểm tra cần có thái độ cảm thông, hợp tác xúc tiến công việc cùng người làm nhiệm vụ kiểm tra.
.II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ, NHÓM CM VÀ GIÁO VIÊN
1. Nội dung kiểm tra chuyên đề
- Kiểm tra các chuyên đề: Hồ sơ Tổ chuyên môn, Hồ sơ chủ nhiệm, quy chế chấm chữa theo định kì, kế hoach bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện sử dụng thiết bị giáo dục, công tác chủ nhiệm; công tác giảng dạy.
2. Hoạt động kiểm tra chuyên đề
a) Kế hoạch kiểm tra chuyên đề
-Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 100% Hồ sơ  giáo viên của tổ.
Kiểm tra chuyên đề công tác giảng dạy, chủ nhiệm từ 3-5 đồng chí
-Kiểm tra chuyên đề của Ban chuyên môn: Có 3 đợt kiểm tra trong năm học.
 + Đợt 1: Tuần 9- tháng 10 năm 2016 : Kiểm tra Hồ sơ cá nhân, các loại Kế hoạch Tổ chuyên môn
 + Đợt 2 : Tuần 22  - tháng 01 năm 2017 –Chuyên đề của Tổ chuyên môn
          Gồm: -Hồ sơ chuyên đề theo nghiên cứu bài học, Hồ sơ thao giảng của tổ.
                   -Hồ sơ dự thi dạy học chủ đề tích hợp-Bồi dưỡng HSG
+ Đợt 3 : Tuần 30 - tháng 4 năm 2017: Kiểm tra toàn bộ Hồ sơ cá nhân, Tổ CM
c) Trình tự kiểm tra
- Thông báo trước đợt kiểm tra một tuần để giáo viên được chuẩn bị.
- Tiến hành kiểm tra:
+ Xem xét, kiểm tra, nhận xét và xếp loại hồ sơ chuyên môn cá nhân, Tổ
+ Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra và ghi biên bản, hồ sơ thanh tra của giáo viên. 
+ Nhận xét đánh giá và thông báo kết quả kiểm tra cho Tổ, giáo viên
III. KIỂM TRA TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN
1. Nội dung kiểm tra toàn diện
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
b) Công tác được giao
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo:
+ Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan;
+ Chất lượng giờ dạy: Thông qua việc dự giờ, khảo sát học sinh (dự giờ 2 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự thêm tiết thứ 3); phân tích, đánh giá giờ dạy;
+ Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
  + Tthực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.
Nội dung tập trung đổi mới PPGD, KTĐG, ứng dụng CNTT trong dạy học.
2. Hoạt động kiểm tra toàn diện
a) Kế hoạch kiểm tra toàn diện
Kiểm tra toàn diện 40%-50% giáo viên trong năm học  2016 -2017 cụ thể:
Giám hiệu phụ trách Tổ CM phối hợp TTCM lên kế hoạch hàng tháng kiểm tra toàn diện giáo viên, thông báo trên bảng kế hoạch Tuần.    
Giáo viên được kiểm tra được đăng ký 01 tiết dạy và một tiết do Ban chuyên môn chỉ định. Hồ sơ chuyên môn nộp cho GH phụ trách kiểm tra và kết luận.
b) Trình tự kiểm tra toàn diện:
- Công tác chuẩn bị
+ Thông báo tới các giáo viên được kiểm tra toàn diện trước 1 tuần để chuẩn bị;
+ Thu thập thông tin về đối tượng kiểm tra toàn diện bao gồm: trình độ đào tạo, tinh thần thái độ thực hiện nhiệm vụ, uy tín đối với đồng nghiệp;
+ Nghiên cứu nội dung được phân công giảng dạy của nhà giáo.
- Tiến hành kiểm tra:
+ Xem xét, kiểm tra hồ sơ cá nhân, phiếu đánh giá viên chức, hồ sơ chuyên môn; 
+ Dự giờ dạy của nhà giáo; khảo sát trắc nghiệm học sinh sau tiết dự; trao đổi
rút kinh nghiệm với đối tượng được kiểm tra; lập phiếu dự giờ;
+ Hoàn thiện hồ sơ thanh tra
Phiếu nhận xét của TTCM, phiếu dự giờ, báo cáo kết quả kiểm tra.
+ Thông báo kết quả kiểm tra cho GV được kiểm tra và Ban giám hiệu nhà trường.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra
Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá viên chức về phẩm chất, đạo đức, về việc thực hiện các quy định của pháp luật; Điều lệ trường THPT; Quy chế chuyên môn; tiêu chí đánh giá giờ dạy; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra bao gồm:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ;
- Kết quả công tác được giao:
+ Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn;
+ Xếp loại giờ dạy theo văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Kết quả giảng dạy của nhà giáo;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.
- Những kiến nghị với đối tượng kiểm tra.
IV. KIỂM TRA ĐỘT XUẤT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
Ngoài Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch, Ban lãnh đạo nhà trường có thể dự giờ thăm lớp của giáo viên vào bất cứ tiết dạy nào theo thời khóa biểu.- Thông báo trước khi vào học 5 phút. Yêu cầu Tổ, nhóm chuyên môn cùng dự nếu không trùng giờ
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công phụ trách:
+Đồng chí Trần Xuân Bách-Hiệu trưởng- Chỉ đạo chung- Phụ trách Tổ Vật lý
+ Đồng chí Võ Văn Tuệ- Phụ trách CT CM- Phụ trách tổ Toán; Tin-CN; Hóa-Sinh
+ Đồng chí Hồ Ngọc Phương-: Phụ trách tổ Văn-Ngoại ngữ
+ Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Phụ trách tổ Sử-Địa-GDCD; Thể dục-QP
2. Các đồng chí TTCM lập kế hoạch kiểm tra Hồ sơ, chuyên đề cá nhân trong tổ, báo kế hoạch cho Giám hiệu phụ trách tổ chuyên môn để theo dõi, chỉ đạo.
3. BCM Tiến hành kiểm tra toàn diện theo lịch, nhận xét đánh giá, hoàn thiện Hồ sơ tại tổ chuyên môn do đồng chí Giám hiệu phụ trách chỉ đạo.
4. Cuối học kỳ, năm học TTCM nộp các báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề, dự giờ thực tập cho Ban Chuyên môn, ghi kết quả kiểm tra, dự giờ trong Hồ sơ thanh tra của giáo viên theo sự chỉ đạo của Giám hiệu phụ trách.
5- Kết quả kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề phải được thông báo cho giáo viên và được kí xác nhận trong Hồ sơ thanh tra.
          Mọi vướng mắc, kiến nghị liên quan đến công tác thanh, kiểm tra phải được phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu để có biện pháp giải quyết.
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TOÀN DIỆN-KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
–Năm học 2016-2017
*****
TT Họ và tên giáo viên Môn Thỏi gian
kiểm tra
Nội dung Người thực hiện
I TỔ TOÁN       Đc Tuệ-Tổ Toán
       BCM
1 Nguyễn Thị H.Trang Toán Tuần 25 KTTD
2 Ninh Sinh Trung Toán Tuần 13 KTCĐ
3 Lương Thị Minh  Ly Toán Tuần 26 KTTD
4 Nguyễn Thị Ngọc Hà Toán Tuần 12 KTTD
5  Trần  Đức Lực Toán Tuần 29 KTCĐ
6 Võ Thị T.Thủy Toán Tuần 22 KTTD
7 Trần Văn Hoàng Toán Tuần 9 KTTD
8 Lương Thị Mỹ Hạnh Toán Tuần 31 KTCĐ
         
II Tổ Văn       ĐcPhương-Tổ Văn
       BCM
10 Dương Thị Hằng Văn Tuần 25 KTTD
11 Hà Thị Thủy Văn Tuần 29 KTTD
12 Hoàng Thị K. Hương Văn Tuần 14 KTCĐ
13 Nguyễn Xuân Anh Văn Tuần 15 KTCĐ
14 Trần Thị P.Hòa Văn Tuần 31 KTCĐ
15 Nguyễn Thị T. Nhàn Văn Tuần 12 KTTD
16 Trần Thị N.Phương Văn Tuần 10 KTTD
17 Đoàn Thị T.Bình   Tuần 32 KTCĐ
18        
III Tổ Vật Lý        
19 Trần Quốc Tuấn Tuần 10 KTTD Đc Bách-Tổ Lý       BCM
20 Nguyễn Duy Lương Tuần 12
21 Trần Thị Thúy Nga Tuần 30
22 Nguyễn Hải Nam Tuần 26 KTCĐ GD
23 Trần Thi Kim Tiền Tuần15
24 Nguyễn Minh Đức Tuần 32
IV TỔ HÓA-SINH        
25 Phan Thị Kim Anh Hóa Tuần 8/10 KT TD Đc Tuệ-Tổ Hoa-Sinh       BCM
26 Trần Trung Thành Sinh Tuần 10/10 KT CĐ
27 Nguyễn Thái Hưng Hóa Tuần 13/11 KT CĐ
28 Nguyễn Thị Hoa Hóa Tuần 15/12 KT TD
29 Nguyễn Minh Ân Sinh Tuần 23/2 KT TD
30 Nguyễn Tiến Sỹ Hóa Tuần 28/3 KT CĐ
  Lê Quang Thủy Hóa Tuần 30/3 KT CĐ  
  Trần Thị Hoa Lương Sinh Tuần 33/4 KT TD  
V TỔ TIN-C. NGHỆ        
31 Nguyễn Đình Liêm CN Tuần 10 KTTD Đc Tuệ-Tổ Tin-CN       BCM
32 Nguyễn Thị Thanh Phú Tin Tuần 11 KTCĐ
33 Trần Thế Hùng Tin Tuần 13 KTTD
34 Đặng Thị Ngọc Trang CN Tuần 14 KTCD
35 Lê Anh Chung CN Tuần 15 KTCĐ
36 Trần Thị Hoàng Mai Tin Tuần 22 KTCĐ
37 Trần Ngọc Nam Tin Tuần 26 KTTD
  Trần Trung Nhẫn CN Tuần 29 KTTD  
VI TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD        
38 Nguyễn Đức Dương Địa Tuần 9 KTTD Đ/c Bình-Tỏ Sử-Địa-GDCD
Ban CM
39 Phạm Thị Lệ Hiền Sử Tuần 10
40 Phạm Thị Yến GDCD Tuần 11 KTTD
41 Trần Thị Liễu Địa Tuần 12
42 Hà Thị Lan Sử Tuần 14 KTTD
43 Dương Thị Lệ Thanh GDCD Tuần 24
44 Nguyễn Thị Thanh Hà Sử Tuần 25
45 Hà Thị Hòa Địa Tuần 28
46 Đào Thị Huỳnh Sử Tuần 29 KTCĐ
 
47 Thiều Thị Lan Phương Địa Tuần 32
48 Nguyễn Thị Vân GDCD Tuần 32
VII TỔ NGOẠI NGỮ        
49 Bùi Thị Minh T.Anh Tuần 9 KTCĐ Đ/c Phương-Tổ NN
Ban CM
50 Trần Thị Hoàng Lan T.Anh Tuần 11 KTTD
51 Võ Thị Như Ý T.Anh Tuần 12 KTTD
52 Trần Văn Đức T.Anh Tuần 15 KTTD
53 Trần Thị Bích Đào T.Anh Tuần 16 KTTD
54 Phan Thị Minh Tâm T.Anh Tuần 26 KTTD
55 Nguyễn Khắc Lưu T.Anh Tuần 29 KTCĐ
56 Nguyễn Thị Hoài Thu T.Anh Tuần 33 KTCĐ
VIII Tổ TD-QP        
57 Trần Hữu An TD-QP Tuần 9 KTTD Đ/c Bình-Tỏ TD-QP
     Ban CM
58 Hoàng Thế Anh TD Tuần12 KTTD
59 Lê Thị Ánh Tuyết TD Tuần13 KTTD
60 Nguyễn Song Lam TD Tuần 24 KTTD
61 Trần Nam Trung TD Tuần 25 KTTD
62 Trần Như Lục TD Tuần 26 KTCĐ Đ/c Bình-Tỏ TD-QP
 
63 Hồ Tiến Sỹ TD Tuần 28 KTCĐ
                 
 
    Nơi nhận:
- BGH, TTCM;          DUYỆT KẾ HOẠCH                    NGUỜI LẬP KẾ HOẠCH
 -Lưu HSCM               HIỆU TRƯỞNG                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                          
                               Trần Xuân Bách                                       Võ Văn Tuệ
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn