Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN-NĂM HỌC 2016-2017

Thứ tư - 21/12/2016 03:34
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
               *****
Số: 01/2016/KH-BCM
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016– 2017
 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứQuyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
Căn cứ và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 20165-2017, quy định tại Công văn số 1821./SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 9 năm 2016của Sở GDĐT Quảng Bình
Căn cứNghị quyết Đại hội chi bộ ( nay là Đảng bộ) THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2015-2020
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017của trường THPT Lê Trực.
Ban Chuyên môn xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Quy mô trường lớp
            Học sinh
            Học sinh
      Tổng số học sinh của trường 1116 em, chia thành 29 lớp. Trong đó:
- Khối 10: 9 lớp-  394 HS (ban cơ bản-1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
- Khối 11: 10 lớp -364 HS (ban cơ bản-1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
- Khối 12: 10 lớp-  358 HS (ban cơ bản-1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
Đội ngũ cán bộ giáo viên:
          Tổng số: 79 đồng chí, trong đó: Biên chế: 74 đ/c; Hợp đồng giảng dạy: 03 đ/c; Hợp đồng Bảo vệ: 02 đ/c;
          Trình độ CM: Thạc sỹ: 04; Đại học 67; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 02;
 
Môn Văn Toán Hóa Sinh Tin CN NN Địa Sử GD TD-QP Tổng
Số GV 10 10 6 5 3 4 4 8 4 4 3 7 68
Các điều kiện Cơ sở vật chất.
-Phòng Hội trường: 02
-Phòng học chính: 18; Học nghề: 02; Học QP: 02
-Phòng thiết bị: 02
-Phòng máy tính: 02 với  35    máy
-Thiết bị CNTT: 02 máy chiếu được gắn tại hội trường, 01 máy chiếu rời, 01 bộ tương tác thông minh tại phòng Hội trường phục vụ công tác dạy và học.
2. Thuận lợi, khó khăn
     Thuận lợi
Đội ngũ CBQL, cán bộ giáo viên, nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác, dễ tiếp cận phương pháp, phương tiện mới. Có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà trường.
  Cơ sở vật chất kỷ thuật đáp ứng cơ bản điều kiện tối thiểu cho công tác giáo dục.
Địa bàn trường đóng học sinh cơ bản ngoan, chăm học, có chí hướng phấn đấu. Cha mẹ học sinh quan tâm phối hợp giáo dục con em.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động.
Khó khăn
Giáo viên của trường đa số còn trẻ, phần lớn giáo viên mới vào nghề nên kinh nghiệm thực tiễn trong công tác còn có hạn chế.
Cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật còn thiếu thốn, trường tổ chức dạy học 2 ca trên ngày, thiếu phòng học phụ đạo cho các khối lớp.
Tình hình kinh tế, xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, phức tạp. Hầu hết học sinh là con em nông dân, còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên bị nhiễm các tệ nạn, tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, làm ảnh hưởng đến chất lương học tập, tu dưỡng đạo đức của học sinh.
II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Kê hoạch 610/KH-UBND ngày 09-6-2015 về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các tổ Chuyên môn. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực. Đổi mới hoạt động của các tổ, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức của cán bộ, giáo viên và học sinh.
3- Đổi mới, sáng tạo trong quản lý và điều hành của các Tổ CM. Các tổ CM chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thống nhất chương trình, xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
4-Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh bảo đảm trung thực, khách quan, có sự động viên, khuyến khích kịp thời ,nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;
5- Đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; công tác chủ nhiệm. Tăng cường kỹ năng xây dựng và thể hiện chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn, công tác quản lý lớp của giáo viên chủ nhiệm. Phối hợpchặt chẽ giữa các tổ chức Đoàn, Hội, gia đình trong việc quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Trung học
1. Tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
1.1. Về thực hiện Kế hoạch giáo dục
Thực hiện 37 tuần thực học theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017.
Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học trong chương trình các tổ CM chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh, đảm bảo có đủ thời lượng luyện tập, ôn tập, thực hành, thí nghiệm..., đề xuất phê duyệt để thực hiện.
Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, tăng cường các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập về nhà cho học sinh.
Các tổ, nhóm chuyên môn tích cực triển khai sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, dổi mới kiểm tra đánh giá theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08-10-2014.
Tổ chuyên môn cần tăng cườngchỉ đạo giáo viên tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và các hoạt động trải nghiệm khác phù hợp từng đối tượng học sinh
Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tích hợp giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất
1.2. Công tác dạy học tự chọn
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ, tổ chức dạy tự chọn chủ đề tự chọn bám sát cho cả 3 khối lớp với nội dung ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng. Trong học kỳ 1-năm học 2016-2017, thực hiện chương trình tự chọn 01 tiết/tuần/môn gồm:
Khối 12 tự chọn 4 môn: Toán,Văn, Địa, Anh;
Khối 11: Hóa, Sử, Vật lý, Anh;
Khối 10: Lý, Văn, Toán, Sinh.
Các lớp học sách nâng cao Toán –Lý-Hóa:
12A1: Toán-Anh; 11A1: Toán-Lý-Hóa-Anh; 10A1: Toán-Lý
1.3. Dạy học Tiếng Anh
Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 - 2011.. Tăng cường đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học tiếng Anh theo Hướng dẫn tại công văn 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4-9-2015 của Sở GDĐT. Hưởng ứng cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp THPT, thi Tiếng Anh qua mạng.
1.4. Việc thực hiện các hoạt động giáo dục
1.4.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông
            Thực hiện đầy đủ và có chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo qui định. Phối hợp tốt với Trung tâm GD-HN Tuyên Hóa tiến hành tư vấn chuyên sâu cho học sinh lớp 12 nhằm giúp các em trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Thực hiện dạy Nghề và thi Nghề phổ thông cho học sinh lớp 11THPT theo chương trình Nghề 105 tiết một cách nghiêm tục. Đảm bảo kịp tiến độ chương trình để thi trong tháng 3. Bố trí học 3 loại nghề cho khối 11 gồm: Điện dân dụng 5 lớp( 3 GV Vật lý, 2 GV KTCN); Làm vườn 2 lớp (01 GV KTNN); Trồng rừng 3 lớp (01 GV KTNN và 01 GV Sinh học).
1.4.2. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (Văn, Sử, Địa, GDCD)
            Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình GD địa phương theo Tài liệu và Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương môn Lịch sử, Địa lý, GDCD cấp THPT năm học 2015 - 2016 của Sở biên soạn. Nội dung giáo dục địa phương được đề cập trong chương trình sẽ được sử dụng để kiểm tra học kì, cuối năm học. Do đó, giáo viên cần quán triệt đến học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
1.4.3. Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học
- Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học
Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục theo quy định của các môn HĐNGLL, Hướng nghiệp, GDCD. Cụ thể:   
  - Tích hợp các nội dung sang môn GDCD như­­ sau:
   + Lớp 10: Chủ đề về đạo đức;
   + Lớp 11: Chủ đề về Kinh tế, chính trị- Xã hội
   + Lớp 12: Chủ đề về Pháp luật.
      - Tích hợp GDHN sang HĐNGLL:
   + Chủ đề tháng 3: Thanh niên với vấn đề lập  nghiệp
   + Chủ đề tháng 9: TN với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nư­­ớc
   + Chủ đề tháng 12: Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tăng cường tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
 Thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung Giáo dục phòng chống tham nhũng theo công văn 79/SGDĐT-GDTrH ngày 24-4-2014 của Sở GDĐT
Mỗi Tổ CM xây dựng một chủ đề  dạy học tích hợp, hoàn thành trong học kỳ 1
1.4.4-. Công tác GDQP-AN
Giáo viên dạy TD-QP phải quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP-AN trong tình hình hiện nay. Đảm bảo đúng chương trình, nội dung, nguyên tắc quy định. Đẩy mạnh các biện pháp, Phối hợp với tổ chức Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm để  nâng cao chất lượng và hiệu quả GDQP-AN trong nhà trường. Thực hiện nghiêm quy chế môn học và các quy định về giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học GDQP-AN. Tập trung đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học và thiết bị môn học GDQP-AN để tăng cường hiệu quả giáo dục của môn học.
1.4.5- Đẩy mạnh  ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ quản lý, giáo viên về các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ CNTT. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học quản lý hoạt động. Khai thác và phát huy tối đa thiết bị dạy học hiện có để hỗ trợ, góp phần đổi mới PPDH; Mỗi học kỳ, giáo viên có ít nhất 01 tiết dạy sử dụng CNTT. Tham gia cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua Internet, Olympic Tiếng Anh qua mạng.
Tiếp tục sử dụng các phần mềm quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh. Sử dụng Sổ điểm chính trên hệ thống VnEdu. Sử dụng hộp thư điện tử với tên miền @quangbinh.edu.vn trong toàn trường. Mỗi tổ xây dựng một hộp thư riêng để trao đổi thông tin.
Tham gia tích cực các hoạt động chia sẽ thông tin, sinh hoạt chuyên môn của Tổ CM và cá nhân trên ”Trường học kết nối”. Tích cực viết bài, đăng tin trên Website của trường.
1.4.6-Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.
Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; Thực hiện nghiêm túc chương trình HĐGD NGLL theo quy định 2 tiết/tháng. GVCN lớp trực tiếp quản lý, tổ chức HĐNGLL của lớp.
Đoàn trường phối hợp GVCN thực hiện chăm sóc Khu Di tích lịch sử Mộ-Nhà thờ Đề đốc Lê Trực, Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tiến Hóa. Tổ chức ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo lồng  ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Ký cam kết thực hiện luật ATGT.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi học sinh; tăng cường dạy học phân hóa, tích cực ứng dụng CNTT. Đánh giá tiêu chí giờ dạy theo tinh thần công văn 5555/BGDĐT-GDTrH.
Mỗi tổ CM cần chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện đổi mới PPDH phù hợp bộ môn của mình. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng, sắp xếp hợp lý các hoạt động; phối hợp làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu. Đẩy mạnh hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc.
Tăng cường dự giờ, thực tập đối với giáo viên. Các tổ cần quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới ra trường về kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý hướng dẫn hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; kết hợp tốt giữa tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ trên lớp và hướng dẫn học tập ở nhà, ngoài nhà trường.
Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn cho HS khối 11,12. Thực hiện tốt sử dụng di sản văn hóa trong dạy học
2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
Thực hiện đánh giá nghiêm túc theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
Tổ CM chỉ đạo xây dựng ma trận đề kiểm tra đối với những bài kiểm tra từ 45 phút trở lên, theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế việc ra đề, coi thi, chấm thi, đảm bảo thực chất, công bằng, khách quan. Tăng cường các câu hỏi mở. Kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Đối với môn Tiếng Anh, tăng cường kiểm tra đánh giá kĩ năng nghe, nói theo công văn 1824/SGDĐT-GDTrH và các công văn hướng dẫn khác.
Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng tại các Tổ CM. Tham gia các chuyên đề trên “Trường học kết nối”.
3. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn
Các tổ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nội dung Công văn số 220/GD-ĐT/GDTrH, lồng ghép với các chuyên đề NCBH, xây dựng chủ đề dạy học tích cực. Tăng cường hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn của Tổ. Trong mỗi học kì, các Tổ phải hoàn thành xây dựng hai chuyên đề chuyên môn, thể hiện và đánh giá theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH. Xây dựng và thực hiện được ít nhất 01 chủ đề tích hợp trong dạy học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chú trọng đi sâu vào công tác chuyên môn, giảm các nội dung hành chính, sự vụ. Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường.
Tập trung tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành để xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn phù hợp với thực tiễn, theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình mới của các môn học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường. Kế hoạch này phải được Sở phê duyệt mới được thực hiện.
4- Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học
Các tổ tổ chức kiểm tra, sắp xếp, rà soát lại thực trạng thiết bị bộ môn để có kế hoạch sử dụng và đề nghị bổ sung kịp thời. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị, tăng cường sử dụng thiết bị thực hành thí nghiệm. Tổ chức cho giáo viên đăng ký sử dụng thiết bị thực hành thí nghiệm nhằm chuẩn bị bài giảng tốt, giúp tổ trưởng chuyên môn thuận lợi trong quá trình quản lý.
Đẩy mạnh sử dụng CNTT, ứng dụng các phần mềm trình chiếu, sử dụng tốt máy chiếu, bảng thông minh để hổ trợ công tác giảng dạy.
Tăng cường công tác thư viện, mượn, trả đọc sách, tài liệu tham khảo phục vụ tốt hopwn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Tổ chức tốt các buổi trao đổi trong Tổ chuyên môn, giữa các Tổ về các loại sách, tài liệu ,phối hợp xây dựng chủ đề dạy học tích hợp.
5-Công tác An ninh trường học:
Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trường học an toàn về ANTT giai đoạn 2016-2020.
6-Công tác dạy thêm, học thêm
Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.
            Xây dựng Kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 nhằm nâng cao chất lương trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017 theo đề nghị Hội Cha mẹ học sinh. Các tổ bộ môn xây dựng chương trình, nội dung giáo án, đề cương ôn tập phù hợp.
            Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, UBND tỉnh và Sở GDĐT. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Giáo viên muốn tổ chức dạy thêm phải xây dựng Kế hoạch, làm đơn xin phép, khi được cấp phêp mới tổ chức thực hiện.
            7-Công tác tập huấn, tự bồi dưỡng
Thực hiện nghiêm túc quy định về BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý. Xây dựng kế hoạch tBDTX. Tổ chức triển khai và đảm bảo công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh - kiểm tra và các hình thức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, ngoại khóa, các hội thi...
Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn về chuyên môn do Bộ và Sở tổ chwccs. Các nội dung tập huấn đã được tiếp thu phải được tổ chức triển khai kịp thời, sâu rộng trong đội ngũ.
8-Hưởng ứng các cuộc thi
Tham gia tích cực các cuộc thi do Bộ, Sở tổ chức, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm trước. Các tổ bộ môn xây dựng Kế hoach Bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, tăng cường luyện tập để đạt kết quả tốt. Triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT.
Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các em học sinh tham gia cuộc thi Vận dụng Kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Các Tổ Toán, Tin  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thi Giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua mạng. Tổ Anh văn xây dựng kế hoạc bồi dưỡng thi tài năng Tiếng Anh, Tiếng Anh qua mạng, thi hùng biện Tiếng Anh.
Các tổ Chuyên môn xây dựng kế hoạch tham gia thi dạy học theo chủ đề tích hợp, thi thiết kế bài giảng E-learning, thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi.
III. CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2016-2017
          - Đối với học sinh
+Giải học sinh giỏi cấp tỉnh Khối 11 và 12:       10-  15giải
+Giải TDTT cấp tỉnh                                                  3-6 giải
+ Tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại:                         99%
+ Tỉ lệ học sinh xếp loại Khá, Giỏi về học lực            38%
   Trong đó Giỏi                                                            3 %.
+ Học sinh yếu, kém không quá                                   5 %
+ Tỉ lệ HS xếp loại Khá, tốt về hạnh kiểm  trên           80 %
+ Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp  THPT                           90%
+ Tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng                           30-35%
+ Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới                                        1,5%
       - Đối với CBGV-NV
+ 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ 95 % CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
+ 15 % CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
 - Tập thể:
+ Nhà trường đạt danh hiệu tiến tiến xuất sắc.
+ Công đoàn trường vững mạnh.
+ Đoàn trường vững mạnh được tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.
+ Hội chữ thập đỏ được tỉnh Hội chữ thập đỏ khen.
+ Có ít nhất 03 CBGV được kết nạp vào Đảng.
+ Có giáo viên tham gia các cuộc thi đạt giải
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối với tổ chuyên môn
        - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra hồ sơ để điều chỉnh kịp thời những sai sót trong hoạt động dạy và học. Tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động chuyên môn trong tổ và các điều chỉnh về chuyên môn.
- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm công khai các tiết dự giờ kiểm tra đánh giá trong tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp tổ, cấp trường, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, phương pháp, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong giảng dạy… tránh sinh hoạt tổ chỉ mang tính sự vụ.
          - Các tổ chuyên môn phải chủ động, có kế hoạch từng tuần, tháng. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu vào nội dung chương trình giáo dục, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Chú ý học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo hoặc có cách dạy học hợp lí. Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ học sinh giỏi bộ môn.
        - Tổ chuyên môn phải: có kế hoạch cho 1 buổi ngoại khóa nhằm thu hút học sinh quan tâm đến môn học của mình, có một chuyên đề thiên về ứng dụng CNTT vào trong soạn giảng và đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức và có phương pháp học tập đúng đắn, phù hợp.
- Tăng cường dự giờ, tổ chức thao giảng theo yêu cầu đảm bảo mục tiêu đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra – đánh giá; tăng cường giáo dục kỹ năng và thực hiện các yêu cầu giáo dục tích hợp ở các bộ môn.
        - Tổ trưởng chuyên môn tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đánh giá đúng thực chất năng lực của giáo viên. 
2. Đối với giáo viên            
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu nâng dần chất lượng các bộ môn.
- Đầu tư soạn giảng, tăng cường củng cố, hệ thống hóa kiến thức bộ môn. Giáo viên cần dựa vào tài liệu, sách giáo khoa và tình hình thực tế của lớp để xây dựng nội dung, chủ đề và hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng.
- Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp với đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng bộ môn.
- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với nhiều hình thức đang dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng từng bài, từng môn học, điều kiện cụ thể của trường.
                - Tổ chức dạy tốt các môn khoa học cơ bản, môn học tự chọn theo hướng bám sát nội dung chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện việc lồng ghép giáo dục dân số, giới tính, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, thông qua các môn học GDCD, Hoạt động NGLL, Sinh học, Địa lí…
        - Đổi mới phương pháp ra đề, kiểm tra, đánh giá, theo quy chế chuyên môn. Bài kiểm tra phải có sự thống nhất về nội dung kiến thức và mức độ đánh giá khi ra đề trong nhóm chuyên môn toàn khối. 
        - Tăng cường phương pháp thực hành thí nghiệm ở các bộ môn khoa học thực nghiệm. Khai thác tối đa các thiết bị ở trường, tăng cường ứng dụng CNTT trong gỉang dạy. Chú ý việc liên hệ thực tế trong các bài dạy.
        - Tổ chức bồi dưỡng học sinh khá giỏi, chú ý bồi dưỡng từ những năm đầu cấp học.  Có kế hoạch phụ đạo cho học sinh khối 12 và học sinh yếu kém.
          - Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là cho học sinh khối 12.  Tổ chức dạy nghề phổ thông tại trường cho học sinh khối lớp 11 từ tháng 9. Tổ chức tốt các tiết HĐGD NGLL theo lớp với giáo án đã được thống nhất và phê duyệt.
V. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
          - Xây dựng qui chế chuyên môn Thống nhất trong toàn trường
          - Phát huy vai trò dân chủ trong các hoạt động chuyên môn.
- Tổ chức dự giờ, hội thảo nghiệp vụ sư phạm, thanh kiểm tra giáo viên theo đúng mục đích.
- Chú trọng tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong từng môn học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức xây dựng đề cương ôn tập theo định hướng chung, ôn tập theo kế hoạch cho K12. Bồi  dưỡng học sinh giỏi.T ổ chức các chuyên đề, ngoại khóa về đổi mới phương pháp, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học hợp lý.
          -   Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên  1-2 lần/HK.                Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kế hoạch tuần, tháng, kỳ của các bộ phận.
          - Triển khai thể lệ các cuộc thi do Sở, ngành tổ chức.
          - Quản lý tốt việc dạy bù, dạy ôn, xếp thời khóa biểu khoa học.
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VỀ CÁC PHẦN HÀNH ĐƯỢC GIAO
NĂM HỌC 2016 – 2017
 
Tháng Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện
8 - Tổ chức thi lại,xét kết quả thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè.
- Tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở.
- Triển khai xây dựng kế hoạch dạy học, dạy tự chọn,
- Chuẩn bị phân công giảng dạy, công tác chủ nhiệm;
- Lên kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu để vào học chính thức 22-8-2016
- Chuẩn bị công tác khai giảng.
- Tổ chức đăng ký và dạy nghề PT cho HS Khối 11 từ 22-8
- Sinh hoạt Tổ CM, dự thảo Kế hoạch, quy chế chuyên môn
 
8/8-13/8/2016
 
 
15/8-20/8/2016
 
15/8-20/8/2016
 
20/8/2016
 
 
 
22/8-25/8/2016
Đ/c Tuệ, Hùng
 
 
Đ/c Tuệ
 
BGH
 
Đ/c Tuệ, Trung
 
 
 
Đ/c Tuệ, tổ CM
9 - Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng 5/ 9/2016
-Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy theo PPCT; Dạy nghề phổ thông
-Lập đội tuyển và BDHSG các môn.
-Tổ chức triển khai các cuộc thi cho học sinh và cho các tổ CM.
-Hoàn thiện và ban hành các loại Kế hoạch công tác, quy chế CM
- Triển khai nhiệm vụ năm học, tập huấn các nội dung đã tiếp thu
- Hoàn thiện Kế hoạch tổ chuyên môn- Xây dựng bộ Hồ sơ cá nhân,
- Triển khai các hoạt động kiểm tra, dự giờ.
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học
 
3/9/-5/9/2016-
 
 
 
 
15/9/2016
17/9/2016
 
12/9-17/9/2016
 
17/9/2016
 
17/9/2016
BGH, Tổ CM
 
 
 
 
 
Đ/c Tuệ, BGH
 
Đ/c Tuệ,Hùng, Lực
TTCM, GV
TTCM
TTCM, GV
 
10 -- Tăng cường việc chỉ đạo, theo dõi hoạt động chuyên môn, chủ nhiệm
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, thi đua chào mừng ngày NGVN.
-Triển khai các chuyên đề chuyên môn theo hướng NCBH
2016– 2017
- Kiểm tra Sổ điểm lớp, sổ đầu bài, sổ báo giảng.
- Kiểm tra Hồ sơ đợt 1
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15/10/2016
21-22/10/2016
BGH, TT CM
 
Tổ CM
 
 
 
 
BGH, TT CM
 
11 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Dạy tốt-Học tốt chào mừng ngày NGVN
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch SHCM theo NCBH, triển khai chuyên đề của tổ theo công văn 220/SGDĐT-GDTrH(2 CĐ/HK)
-Tập huấn các nội dung mới tiếp thu
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém
- Tổ chức hoạt động  kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam
- Sơ kết thi đua đợt I, phát động thi đua đợt II: 22-12
-  Kiểm tra tiến độ chương trình- điểm số.
- Kiểm tra toàn diện: 2GV/ tổ
 
 
 
Tuần 16
 
Tuần 14-15
 
 
 
 
 
Tuần 14
Từ  tuần11 đến tuần 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BGH, TT CM
12 - Đẩy mạnh các hoạt động CM; Kiểm tra tiến độ chương trình, cho điểm;  chấm trả bài,
- Kiểm tra toàn diện: 2 GV/ tổ
-; Tăng cường ôn tập chuẩn bị KT HKI
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém
- Đăng ký kiểm tra học kỳ.
-Tổ chức kiểm tra học kì các bộ môn theo KH của Sở
 - Hoàn thiện tổng hợp, thống kê theo quy định.
- Thống kê kết quả xếp loại hai mặt giáo dục của các lớp trước ngày 30/12.
 -Thu và chấm sơ khảo bài dự thi liên môn, thi dạy học tích hợp
 
 
 
Từ  tuần15 đến tuần 16
 
 
Theo KH Sở
 
Theo KH Sở
BCM
 
BGH, TT CM
 
 
 
Đ/c Tuệ, VP, BCM, GV
Đ/c Tuệ, Hùng, VP,
GVCN
Ban TC thi
01 - Sơ kết kỳ I theo kế hoạch
-Học văn hoá kỳ II  
-Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo HS yếu kém
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
-Kiểm tra thực hiện chương trình, HS GV cuối học kỳ để đánh giá, xếp loại.
-Hoàn thiện các loại Hồ sơ, báo cáo
-Chuẩn bị Hồ sơ và tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay, Thi KHKT
- Kiểm tra sử dụng thiết bị,Thư viện.
- Xây dựng phương án hoạt động CM kỳ 2..
 
09/01/2017
 
 
09-12/01/2016
 
Theo KH Sở
Theo KH Sở
 
BCM,GV
 
 
BCM, TTra
 
 
Tổ Toán, VP
 
Đ/cTuệ, TCM
02 - Kế hoạch nghỉ tết( theo lịch của ngành)
- Ổn định và duy trì nề nếp giảng dạy, học tập sau tết. Đẩy mạnh phụ đạo học sinh yếu kém, Bồi dưỡng luyện thi HSG K12, K11
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Tiếp tục hướng nghiệp cho học sinh K12.
--Hoàn thiện sản phẩm thi và tham gia dự thi Vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học  chủ đề tích hợp.
-Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, Kiểm  tra toàn diện 2GV/tổ;
-Tổ chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện SHCM theo NCBH, hoàn thiện chuyên đề chuyên môn Học kỳ 2.
-Chuẩn bị Hồ sơ thi nghề PT; Kiểm tra thực hiện chương trình dạy nghề; Tăng cường ôn tập để chuẩn bị thi nghề tháng 3.
 
 
 
 
 
 
Theo KH
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo KH
 
 
BCM, Gv
 
 
Ban TC thi
 
 
BCM, TT
 
 
 
 
 
Phụ trách nghề
VP.
03 - Đẩy mạnh hoạt động thi đua đợt 3-26/3. Thao giảng chuyên đề của các tổ
-Các tổ chuyên môn tiếp tục triển khai xây dựng và thể hiện các chuyên đề tổ
- Tiếp tục triển khai công tác Hướng nghiệp, làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Đại học,lên kế hoạch ôn thi, kiểm tra hồ sơ K12.Phụ đạo K10,11.
-Kiểm tra chấm chữa của GV bộ môn
- Kiểm tra TD: 2-3 GV / tổ
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 08/3 và ngày 26/3.
- Triển khai thi nghề PT K11 theo kế hoạch Sở
-  Luyện tập, chuẩn bị và Tổ chức thực hiện Kế hoạch thi HSG tỉnh lớp 11,12.Thi Tiếng Anh, Toán qua mạng
- Kiểm tra nề nếp chuyên môn, chế độ cho điểm. Kiểm tra Sổ điểm, Sổ Đầu bài; - Kiểm tra đột xuất trả bài của GV.
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 28, 29,30
 
 
Theo KH Sở
Theo KH Sở
BGH, Đoàn
 
BCM, Tổ CM
 
 
BCM, VP, phụ trách Tin học
 
BCM, TT
 
 
 
BCM, VP, TTCM, GV
 
BCM, TT, TTr
04 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động CM, lên kế hoạch ôn thi, kiểm tra hồ sơ K12.
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
 - Đẩy mạnh ôn tập chuẩn bị Kiểm tra Học kỳ 2.
-Tổ chức thực hiện kiểm tra Học kỳ 2 theo Kế hoạch của Sở
- Lên Kế hoạch và chỉ đạo ôn tập thi THPT Quốc gia cho HS khối 12.
- Kiểm tra tiến độ chương trình, bố trí dạy bù chương trình đúng quy định.
-Hoàn thành kiểm tra toàn diện GV theo Kế hoạch
- Kiểm tra HS GV, Hồ sơ Tổ CM đợt 2.
-Kiểm tra - Hoàn thiện việc báo cáo các chuyên đề các tổ CM.
 
Tuần 32,33
 
 
Tuần 34, 35
 
 
Tuần 35
 
 
Tuần 35
 
Tuần 34-35
BCM
 
 
BCM, VP, Đ/c Hùng
 
 
 
 
BCM,TTCM
 
BGH, TTCM
BCM, TT
05 -Kiểm tra Học kỳ 2 các khối 10 và 11.
- Hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy theo quy định, tiếp tục ôn thi khối 12, ôn tập cuối năm cho học sinh khối 10,11; 
- Hoàn thiện thống kê kỳ II, cả năm.
-Tổ chức lên điểm vào hồ sơ học sinh theo quy định. Chủ nhiệm xem xét, đánh giá xếp loại học sinh. Phê duyệt học bạ
- Tổng kết năm học,  GV CN lập danh sách đăng ký thi lại, rèn luyện trong hè nộp về VP
- Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia
- Hướng dẫn ôn tập hè cho HS khối 10,11
- Phổ biến, quán triệt nghiệp vụ thi, quy chế thi cho giáo viênvà học sinh.
- Kiểm tra HS, đánh giá hoàn thiện hồ sơ thi đua của GV .
 
Theo KH Sở
 
 
 
Theo KH Sở
Theo KH
 
 
 
 
Đ/c Tuệ, Hùng
BCM, VP,GV, GVCN
 
BCM, VP, GVCN
BCM, TTCM
BCM, VP,GVCN
06 - Triển khai công tác  liên quan kỳ thi THPT Quốc gia
- Chuẩn bị  công tác tuyển sinh năm học 2017-2018.
-Tổ chức thi Tuyển sinh lớp 10 đúng quy định
- Kế hoạch Bồi dưỡng hè.
 
 
 
Theo KH Sở
BGH, VP, GVCN
 
 
BGH, VP
BCM
07 - Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CMNV hè nghiêm túc
- Thực hiện công tác Tuyển sinh, duyệt tuyển sinh K10
 
Theo KH Sở  
 
C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-    Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017 được thông qua tại Hội nghị viên chức đầu năm và được triển khai thực hiện trong suốt năm học.
-    Các Tổ, nhóm CM căn cứ kế hoạch này, cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động của Tổ một cách phù hợp để chỉ đạo thực hiện.          
-    Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh với Ban Chuyên môn để có sự điều chỉnh phù hợp.
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT                                             TM BAN CHUYÊN MÔN
        HIỆU TRƯỞNG                                                 P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                
        
                    Trần Xuân Bách                                                         Võ Văn Tuệ
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn