KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT, NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin- Năm học 2018-2019 của Trường THPT Lê Trực

KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10,2018-2019

Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu vào khối 10, năm học 2018-2019 của Ban chỉ đạo trường THPT Lê Trực

KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018

Kế hoạch tổ chức thi thử THPT Quốc gia 2018, trường THPT Lê trực

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN HỌC KỲ 2--2017-2018

Kế hoạch dạy học Tự chọn-Học kỳ 2, năm học 2017-2018-Trường THPT LêTrực

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1-2017-2018

Kê hoạch Kiểm tra Học kỳ 1-Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN-2016-2017

Kế hoạch dạy học tự chọn-Năm học 2016-2017, có điều chỉnh trong học kỳ 2

KIỂM TRA KỲ I

KIỂM TRA KỲ I

KE HOẠCH KIỂM TRA KỲ I

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN-NĂM HỌC 2016-2017

Quy chế hoạt động Chuyên môn của nhà trường, áp dụng cho năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện công văn 2452/SGDĐT-KTKĐCL ngày 7-11-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kết luận tại Hội nghị cốt cán mở rộng ngày 25-11-2016-Ban CM xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1- năm học 2016-2017 như sau: