KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về công tác phòng, chống lụt, bão, Trường THPT Lê Trực xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão năm học 2016-2017 như sau: