Trang nhất » Tin Tức » Công khai chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017

Thứ ba - 21/11/2017 09:42
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
  Đơn vị: Trường THPT Lê Trực          
 Chư­ơng: 422          
THÔNG BÁO      
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI năm 2017      
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng      
kinh phí NSNN)      
        ĐV tính: đồng      
Số Chỉ tiêu Dự toán         
TT   đ­ược giao Ghi chú      
A Dự toán thu          
I Tổng số thu  526.450.000        
1  Thu phí, lệ phí  441.430.000        
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
  Học phí công lập  121.480.000        
  Tiền ôn luyện thi 319.950.000        
             
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)          
4 Thu sự nghiệp khác  85.020.000        
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
  Thu phí xe đạp 44.730.000        
  Thu hổ trợ bảo vệ 40.290.000        
II Số thu nộp NSNN 15.900.000        
1 Phí, lệ phí          
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
  Tiền ôn luyện thi 15.900.000        
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3   Hoạt động sự nghiệp khác          
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
III Số đ­ợc để lại chi theo chế độ  510.550.000        
1  Phí, lệ phí  425.530.000        
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
  Học phí công lập  121.480.000        
  Tiền ôn luyện thi 304.050.000        
             
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3  Thu viện trợ          
4 Hoạt động sự nghiệp khác  85.020.000        
  Thu phí xe đạp 44.730.000        
  Thu hổ trợ bảo vệ 40.290.000        
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
B Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc  8.216.434.000        
I Loại 490, khoản 494          
1   Chi thanh toán cá nhân 7.143.265.000        
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 512.439.000        
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn 560.730.000        
4   Chi khác          
II Loại ..., khoản …          
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)          
1   Chi thanh toán cá nhân  392.932.000        
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn          
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn  44.730.000        
4   Chi khác          
             Ngày  ...   tháng   ...  năm…      
                   Thủ tr­ưởng đơn vị      
             
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              Biểu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
  Đơn vị: Trường THPT Lê Trực          
 Ch­ương: 422          
THÔNG BÁO      
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  Năm 2016      
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị      
 dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)      
              Đơn vị tính: Đồng    
Số   Số liệu báo Số liệu quyết      
TT Chỉ tiêu cáo quyết toán đ­ược      
    toán duyệt      
A Quyết toán thu          
I Tổng số thu 459.309.791         
1  Thu phí, lệ phí 322.005.000        
  Thu học phí 98.530.000        
  Thu tiền xe đạp 95.320.000        
  Thu học thêm 128.155.000        
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)          
4 Thu sự nghiệp khác  137.304.791        
  Thu tiền CSSKHS 6.824.791        
  Thu hổ trợ bão lụt 50.000.000        
  Thu học bỗng 20.000.000        
  Thu hổ trợ bảo vệ 60.480.000        
II Số thu nộp NSNN  6.407.000        
1 Phí, lệ phí          
  Thu học thêm 6.407.000        
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3   Hoạt động sự nghiệp khác          
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ  452.902.791        
1  Phí, lệ phí  315.598.000        
  Thu học phí 98.530.000        
  Thu tiền xe đạp 95.320.000        
  Thu học thêm 121.748.000        
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3  Thu viện trợ          
4 Hoạt động sự nghiệp khác   137.304.791        
  Thu tiền CSSKHS 6.824.791        
  Thu hổ trợ bão lụt 50.000.000        
  Thu học bỗng 20.000.000        
  Thu hổ trợ bảo vệ 60.480.000        
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước          
1 Loại 490, khoản 494          
   - Mục 6000 + Tiểu mục 6001 3.322.086.000         
  - Mục 6000 + Tiểu mục 6049 7.161.000        
  -          Mục 6050 + Tiểu mục 6051 124.102.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6101 84.807.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6102 209.750.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6106 121.987.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6112 1.184.503.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6113 32.919.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6115 363.370.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6117 26.314.000        
    -Mục 6100 + Tiểu mục 6123 25.836.000        
    -Mục 6150 + Tiểu mục 6119 353.948.000        
    -Mục 6250 + Tiểu mục 6257 11.525.000        
    -Mục 6250 + Tiểu mục 6299 18.280.000        
    -Mục 62000 + Tiểu mục 6202 57.755.000        
  - Mục 6300 + Tiểu mục 6301 592.752.000        
  - Mục 6300 + Tiểu mục 6302 125.268.000        
  - Mục 6300 + Tiểu mục 6303 53.391.500        
  - Mục 6300 + Tiểu mục 6304 56.305.000        
  - Mục 6400 + Tiểu mục 6449 28.048.000        
  - Mục 6500 + Tiểu mục  6501 50.220.000        
  - Mục 6500 + Tiểu mục  6504 4.450.000        
  - Mục 6550 + Tiểu mục  6551 39.321.000        
  - Mục 6550 + Tiểu mục  6552 30.120.000        
  - Mục 6550 + Tiểu mục  6553 9.900.000        
  - Mục 6550 + Tiểu mục  6599 13.343.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6601 4.783.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6603 876.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6606 7.300.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6612 1.872.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6618 16.100.000        
  - Mục 6600 + Tiểu mục  6649 200.000        
  - Mục 6700 + Tiểu mục  6701 28.800.000        
  - Mục 6700 + Tiểu mục  6702 6.890.000        
  - Mục 6700 + Tiểu mục  6704 37.750.000        
  Mục 6900 + Tiểu mục   6905 4.650.000        
  - Mục 6900 + Tiểu mục   6912 9.700.000        
  - Mục 6900 + Tiểu mục   6917 1.794.000        
  - Mục 6900 + Tiểu mục  6949 384.475.000        
  - Mục 7000 + Tiểu mục   7001 36.883.000        
  - Mục 7000 + Tiểu mục   7002 221.820.000        
  - Mục 7000 + Tiểu mục   7006 61.049.500        
  - Mục 7000 + Tiểu mục   7049 169.147.000        
  -Mục: 7750 + Tiểu mục 7758 41.965.000        
    - Mục: 7750 + Tiểu mục   7761 134.837.000        
    - Mục: 7750 + Tiểu mục   7799 84.856.791        
    - Mục: 7950 + Tiểu mục   7952 31.000.000        
    - Mục: 9050 + Tiểu mục   9055 85.500.000        
    - Mục: 9050 + Tiểu mục   9056 44.000.000        
    - Mục: 9050 + Tiểu mục   9062 19.800.000        
2 Loại ..., khoản …          
C Quyết toán chi nguồn khác          
             
  * Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ      
             
            Ngày  ...   tháng   ...  năm…    
                     Thủ trư­ởng đơn vị    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn