Trang nhất » Tin Tức » Ban chủ nhiệm

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT

Thứ ba - 06/12/2016 01:26
 
 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT

(Ban hành theo Quyết định số …/LT ngày 7/9/2016)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các căn cứ ban hành.
1. Quy định đối với giáo viên được bố trí làm công tác chủ nhiệm, các tổ chức có liên quan tại Trường THPT Lê Trực – Quảng Bình.
2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Lê Trực trong năm học 2016-2017.
3. Căn cứ thông tư 12 ngày 28  tháng 3  năm 2011 về điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ thông tư 28 ngày  21  tháng 10   năm 2009 về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
 Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch năm học của Sở giáo dục và đào tạo, Trường THPT Lê Trực năm học 2016-2017.
Căn cứ tình hình thực tế của Trường THPT Lê Trực năm học 2016-2017.
Căn cứ ý kiến đề xuất của BGH Trường THPT Lê Trực.
Điều 2. Mục đích của Quy định thực hiện nhiệm vụ đối với giáo viên chủ nhiệm
1. Nhằm áp dụng thống nhất các quy định về công tác chủ nhiệm lớp, ổn định nề nếp dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường dựa trên những quy định và văn bản hướng dẫn của Ngành, các Ban, ngành trong và ngoài nhà trường.
2. Tạo điều kiện cho các tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị. Giúp giáo viên chủ nhiệm đưa các hoạt động của lớp mình đi vào nề nếp, khuôn khổ, đồng bộ trong mọi hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là lực lượng quan trọng trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động giáo dục của trường Trung học phổ thông Lê Trực, giúp nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, giúp học sinh hình thành, điều chỉnh, hoàn thiện nhân cách.
3. Quy định trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quy tắc làm việc và quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với các bộ phận trong đơn vị. Giáo viên chủ nhiệm là người tổ chức, hướng dẫn và quản lý mọi hoạt động của học sinh, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tình hình mọi mặt của lớp mình được giao phụ trách.
            Quy định này được áp dụng từ năm học 2016 – 2017
 
CHƯƠNG II
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Điều 3: GVCN phải có mặt tại trường trước giờ học 15 phút, trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo học sinh triển khai sinh hoạt 15 phút đầu mỗi buổi học theo kế hoạch chung của trường, Đoàn trường. Được nghỉ một buổi sinh hoạt 15 phút trong tuần nhưng phải giao cho ban cán sự lớp tự quản sinh hoạt và phải  báo trước với Giám Hiệu trực, nếu lớp không tự quản nghiêm túc GVCN chịu trách nhiệm, (nghỉ từ 02 buổi trở lên phải báo cáo Giám hiệu phụ trách khối, trong thời gian vắng mặt phải có phương án bố trí người thay thế).
Điều 4: Trong thời gian có hoạt động tập thể của học sinh lớp mình chủ nhiệm do nhà trường điều động, giáo viên chủ nhiệm đều phải có mặt để hướng dẫn, theo dõi và quản lý, trừ thể dục giữa giờ (Trong trường hợp không thể có mặt, phải có phương án thay thế). Nếu giáo viên chủ nhiệm lớp xin nghỉ một vài buổi trong tuần hoặc được bố trí đi công tác thì phải đề xuất trực tiếp phương án bố trí thay thế và được sự đồng ý của TTCM, Ban giám hiệu.
CHƯƠNG III
YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC SƯ PHẠM
Điều 5: Giáo viên chủ nhiệm phải hết lòng thương yêu học sinh, tự nguyện cộng tác với đối tượng học sinh của trường, tâm huyết với nghề sư phạm, có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất và năng lực sư phạm đáp ứng với yêu cầu công tác chủ nhiệm ở Trường THPT Lê Trực.
Điều 6: Biết tổ chức và có kế hoạch chu đáo, cụ thể trong việc tổ chức mọi hoạt động của lớp. Phải gương mẫu trước học sinh và phụ huynh về mọi mặt, đặc biệt trong quy tắc giao tiếp, ứng xử. Tạo được niềm tin yêu của học sinh và cha mẹ học sinh. Đối xử công bằng và nhân ái với mọi học sinh. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được xâm phạm thân thể học sinh, không được mắng nhiếc, hạ nhục học sinh và vi phạm nhân cách phụ huynh.
CHƯƠNG IV
ĐỐI VỚI LỚP ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM
Điều 7: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động học tập và giáo dục của lớp mình phụ trách bao gồm các công việc:
1. Phải có kế hoạch công tác chủ nhiệm từng tháng, học kỳ và cả năm.
2. Hoàn chỉnh tổ chức lớp gồm hệ thống cán bộ lớp, tổ, cán bộ Đoàn. Tổ chức hướng dẫn đội ngũ cán bộ lớp tự quản lý lớp. Phân công sơ đồ chổ ngồi cho học sinh. Tự bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học. Khi bị mất mát hoặc hư hỏng phải báo cho bảo vệ lập biên bản gửi cho ban cơ sở vật chất.
3. Theo dõi chặt chẽ mọi mặt về nề nếp, kỷ luật, học tập của mọi học sinh trong lớp trong từng buổi học.
4. Có biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm duy trì, giữ vững sĩ số lớp hàng ngày và từng học kỳ, phải báo cáo kịp thời, cụ thể từng trường hợp học sinh nghỉ học dài ngày hoặc thôi học lên Ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp giải quyết kịp thời 5. Tổ chức tốt các giờ sinh hoạt hàng tuần theo kế hoạch chung hoặc theo kế hoạch riêng cho phù hợp với tình hình từng lớp (thể hiện trong Sổ chủ nhiệm).
6. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá phục vụ học tập, có thể dự giờ các tiết học bộ môn, để nắm chắc tình hình học tập của từng môn học của lớp. Có trách nhiệm thu đủ học phí  và các khoản thu khác của học sinh lớp chủ nhiệm, hoàn thành quyết toán và các loại hồ sơ về tài chính theo quy định chung.
7. Chỉ đạo, tham gia quản lý các hoạt động học thêm (nếu có) của lớp theo qui định của nhà trường.
8. Vận dụng các hình thức thưởng phạt theo đúng hướng dẫn của trường (nghiêm cấm việc phạt tiền dưới mọi hình thức).
9. Tổ chức, theo dõi các hoạt động ngoại khoá (văn nghệ, TDTT) tham quan dã ngoại. Tham gia quản lý tốt các loại quỹ của chi hội cha mẹ học sinh ở lớp mình.
10. Có kế hoạch phân bổ thời gian đi thăm phụ huynh nhất là gia đình học sinh yếu, kém đạo đức, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học vì khó khăn, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp động viên, có kế hoạch kêu gọi đóng góp, hỗ trợ giúp học sinh tiếp tục đến trường (báo cáo và đề xuất trực tiếp với Hiệu trưởng hoặc Hội Khuyến học).
Điều 8: Thường xuyên quan tâm giáo dục học sinh gặp khó khăn trong quá trình giáo dục theo đúng kế hoạch - lập hồ sơ đầy đủ, đánh giá diễn biến các mặt yếu kém của học sinh qua từng thời kỳ. Chỉ được đình chỉ học tập của học sinh trong phạm vi 3 ngày để xem xét kiểm điểm và phải báo cáo với Giám Hiệu phụ trách khối  đồng thời phải báo cho phụ huynh học sinh biết để phối hợp giáo dục.
Điều 9: Khi tham gia Hội đồng xét kỷ luật học sinh của lớp mình, giáo viên chủ nhiệm phải lập hồ sơ đầy đủ về sai phạm của học sinh để trình hội đồng.
Điều 10: Ngoài những qui định thưởng phạt chung đối với học sinh của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm được quyền thống nhất với Hội cha mẹ học sinh của lớp (Bằng văn bản) có những hình thức thưởng phạt cho phù hợp nhưng không được trái với quy định của nhà trường.
 
 
 
 
CHƯƠNG V
QUAN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN PHỐI HỢP
Điều 11 : Đối với các Giáo viên bộ môn dạy lớp mình
1. Phải thường xuyên liên hệ, trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm chắc tình hình học tập môn học, cung cấp thông tin về ý kiến học sinh phản ảnh để giáo viên bộ môn điều chỉnh phương pháp (nếu đó là những yêu cầu chính đáng, phù hợp luật giáo dục).
2. Có kế hoạch tổ chức rèn kỹ năng tự học cho học sinh, dự giờ các bộ môn của lớp để nắm chắc tình hình học tập và giảng dạy các bộ môn của lớp.
3. Phản ảnh các thông tin về học tập các bộ môn với Ban chuyên môn khi có những vấn đề bất thường trong hoạt động giáo dục của lớp mình.
Điều 12 : Đối với cán bộ Đoàn trường và công tác Đoàn
1. Giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm toàn diện với công tác xây dựng chi đoàn lớp, củng cố và phát triển Đoàn trong lớp theo một kế hoạch đã thống nhất với Ban chấp hành Đoàn trường.
2. Kết hợp chặt chẽ với cán bộ Đoàn trường, làm công tác  giáo dục học sinh qua các hoạt động, phải coi công tác Đoàn chính là công tác giáo dục học sinh, có ý thức chủ động trong việc tổ chức và vận động Đoàn viên của lớp mình thực hiện các yêu cầu của công tác Đoàn.
3. Giúp đỡ cán bộ chi đoàn, tổ  chức chi đoàn lớp thực hiện mọi kế hoạch hoạt động do Đoàn trường chỉ đạo.
4. Kết hợp với Đoàn trường để giáo dục học sinh cá biệt thông qua việc chấp hành kỷ luật hàng ngày của học sinh. Trong trường hợp phải lên lớp hoặc vắng mặt (có lý do) phải bàn giao cho Đoàn trường trực tiếp xử lý những học sinh đang vi phạm nội quy, quy chế.
5. Chỉ đạo học sinh làm vệ sinh trong và ngoài lớp học, khu vệ sinh được Đoàn trường phân công trước khi có trống đánh vào học.
Điều 13 : Đối với phụ huynh và chi hội cha mẹ học sinh
1. Có trách nhiệm tổ chức và phối hợp hành động với chi hội CMHS lớp theo một kế hoạch nhất định nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập, giáo dục học sinh và các hoạt động tập thể khác của lớp.
2. Vận động Hội CMHS tham gia tổ chức, điều hành các cuộc họp phụ huynh học sinh của lớp theo kế hoạch chung của đơn vị.
3. Huy động các phụ huynh học sinh có khả năng tham gia ủng hộ giúp đỡ xây dựng trường và vận động các cơ quan, đoàn thể xã hội khác tạo điều kiện ủng hộ giúp đỡ trường, lớp chủ nhiệm về mọi mặt vật lực, trí lực.
4. Kết hợp với CMHS để giáo dục học sinh cá biệt.
5.  Chỉ được phép mời phụ huynh học sinh khi thực sự cần thiết, khi tiếp phụ huynh học sinh phải nhã nhặn, lịch sự tạo điều kiện để phụ huynh cộng tác chặt chẽ trong công tác giáo dục học sinh.
6. Không được lạm dụng quyền hạn của GVCN để trách cứ, mỉa mai, nhiếc móc phụ huynh học sinh, không được có thái độ thiếu lịch sự, thiếu văn minh trong giao tiếp với phụ huynh.
7. Không được dùng lối truy bức, gây khó dễ cho phụ huynh học sinh, đòi hỏi vật chất, làm mất danh dự của giáo viên và nhà trường.
Điều 14: Với lãnh đạo nhà trường
      1. Tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban chủ nhiệm, phải hoàn thành các yêu cầu của Hiệu trưởng đúng thời hạn quy đinh (nộp báo cáo, kế họach, thống kê, tổng kết, chỉ đạo các hoạt động tập thể...) Tuân theo sự chỉ đạo của các  Giám Hiệu.
       2. Phải kịp thời báo cáo kết quả những việc đã làm tốt hoặc chưa làm tốt của lớp chủ nhiệm để xin ý kiến chỉ đạo của phó Hiệu trưởng  hoặc Hiệu trưởng.
3.     Phải lưu giữ các văn bản chỉ đạo của nhà trường đã ban hành để có căn cứ thực hiện. Khi thuyên chuyển công tác hoặc thôi không chủ nhiệm phải bàn giao đầy đủ hồ sơ cho trưởng Ban chủ nhiệm và những người thay thế.
Điều 15: Tự học tập, tự bồi dưỡng
Thường xuyên tìm hiểu sách báo, thông tin khoa học giáo dục để áp dụng công tác giáo dục học sinh. Lưu giữ các tài liệu bồi dưỡng Giáo viên chủ nhiệm, cập nhật thường xuyên và vận dụng vào công tác chủ nhiệm. Phấn đấu nâng cao tính chuyên nghiệp của Giáo viên chủ nhiệm. Khuyến khích viết đề tài SKKN về công tác chủ nhiệm tại trường THPT.
Điều 16: Khen thưởng và kỷ luật
Căn cứ kết quả công tác chủ nhiệm và kết quả thực hiện quy chế này, hội đồng TĐKT của nhà trường sẽ xét, khen thưởng cuối học kỳ, cuối năm và quyết định đình chỉ công tác chủ nhiệm của giáo viên vi phạm quy chế hoặc không thực hiện được các yêu cầu giáo dục của nhà trường; không được học sinh và phụ huynh tín nhiệm. Những giáo viên phải đình chỉ làm công tác giáo viên chủ nhiệm được đưa vào xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi học kỳ và cuối năm học.
CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH
1. Khen thưởng: Các cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các quy định này được xét khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Ngành, của Nhà trường.
2. Xử lý vi phạm: Các nội dung trong quy định này đều đưa vào xét thi đua học kỳ và cả năm đối với các giáo viên trực tiếp làm công tác chủ nhiệm tại đơn vị.  Đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ được xử lý theo quy định của nhà trường và của ngành.
3. Điều khoản thi hành: Quy định này được tổ chức thực hiện từ năm học 2016-2017 và sẽ được bổ sung, tùy nhiệm vụ cụ thể từng kỳ của năm học.
  Nơi nhận: -Văn phòng Đảng bộ
                  - Ban giám hiệu (Để chỉ đạo);                      KT/ HIỆU TRƯỞNG                   
                   - GVCN các lớp (Thực hiện);                         P.  HIỆU TRƯỞNG
                  - Đoàn trường (Phối hợp thực hiện).
                                                                                       
 
 
                                                                                         HỒ NGỌC PHƯƠNG
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ HĐNG LL
 
1.Tuần thứ nhất của tháng: Chào cờ.
 
2.Tuần thứ hai : GVCN lên lớp 01 tiết HĐNGLL theo kế hoạch của Ban HĐNGLL. Buổi sáng tiết 1. Buổi chiều tiết 4. Có giáo án theo chủ đề
 
3.Tuần thứ ba: Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch của Ban chuyên môn.
 
4. Tuần thứ tư: GVCN lên lớp 01 tiết HĐNGLL theo kế hoạch của Ban HĐNGLL. Buổi sáng tiết 1. Buổi chiều tiết 4. Có giáo án theo chủ đề.
 
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU BUỔI HỌC
 
Thứ 3: Sinh hoạt chủ đề KHTN
Thứ 4: Sinh hoạt chủ đề KHXH
Thứ 5: Sáng: Đọc báo
     Chiều: Tổng vệ sinh.
Thứ 6. Văn nghệ
Thứ 7:  Sáng: Vệ sinh
            Chiều: văn nghệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                     
                                                           PHỤ LỤC I
Phần 1. QUY TRÌNH XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM KỶ LUẬT
* Học sinh phạm lỗi phải làm:
- Bản tường trình sự việc.
- Bản tự kiểm điểm có xác nhận của phụ huynh.
* Tổ chức họp lớp với thành phần:
- GVCN, Đại diện BCH chi hội lớp, toàn thể học sinh.
* Chuyển hồ sơ kỷ luật lên nhà trường.
Hồ sơ gồm:
+ Bản tường trình
+ Bản tự kiểm điểm.
+ Biên bản họp lớp.
* Nhà trường tổ chức họp hội đồng kỷ luật
Thành phần theo quy định của Điều lệ trường phổ  thông gồm:
- Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm có học sinh phạm lỗi,một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.
- Học sinh phạm lỗi, phụ huynh có học sinh phạm lỗi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   Phần 2.                                  MỘT SỐ BIỂU
      Trường THPT Lê Trực        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Lớp.......                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
                                                                          , ngày....  tháng....  năm 20...
 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi :   
Tên em là: .......................................................... Học sinh lớp: ................
Giáo viên chủ nhiệm: .................................................
Quê quán:   Xóm ....... Xã: ......................................
Con ông: ................................................................. Nghề nghiệp: .............................
Con bà: ................................................................... Nghề nghiệp: ............................
Em xin được tường trình sự việc như sau:
........................................................................
Em xin cam đoan những điều em trình bày trên đây là chính xác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ghi chú:
Tường trình ghi đầy đủ chi tiết: Trình tự thời gian, địa điểm, họ tên địa chỉ những người chứng kiến, liên quan đến sự việc.
Ngày   ... tháng ....... năm 200..
Người viết
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Trường THPT Lê Trực        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Lớp.......                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
                                                                          , ngày....  tháng....  năm 20...
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi ................................................................................
Em tên là: ........................................................sinh ngày ......../......../19........
Quê quán :...............................................................................
Hiện đang học tại lớp: ........................................................................................
Em đó phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây : (ghi rừ từng khuyết điểm) :
1)..........................................................................................................................2)..........................................................................................................................
 - Những khuyết điểm của em phạm phải, do các nguyên nhân sau đây: ..............................................................................................................................
 - Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, lớp, nhà trường, địa phương .... như thế nào ? Ghi cụ thể ..............................................................................................................................
Em đó được học điều lệ, và các quy định của Trường em nhận thấy:
 - Sai lầm khuyết điểm của em và xin chịu hình thức kỷ luật :............................
(ghi rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật cũng cần ghi rõ).
Em xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm.


                                                                                                              Học sinh
                                                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
Trường THPT Lê Trực        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Lớp.......                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
                                                                          , ngày....  tháng....  năm 20...
                                           
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Về việc: ...............................................................................
* Thời gian họp:.....................................................................
* Địa điểm: ...........................................................................
* Thành phần tham dự:
Giáo viên chủ nhiệm:...................................................
Học sinh: có mặt: .......... trên tổng số: ........................
* Chủ toạ: ...............................................
* Thư ký: ...................................................
A-   Nội dung:
..........................................................
 
B- Đề xuất hình thức kỷ luật của lớp: ......................................
C- Biểu quyết:………  
 
Cuộc họp kết thúc vào hồi ....... giờ.... phút cùng ngày
 
Chủ toạ          Thư ký         Đại diện PH                   Giáo viên chủ nhiệm
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết