KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình. Căn cứ tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Trường THPT Lê Trực. Trường THPT Lê Trực lập kế hoạch quản lí cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017 như sau: