Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

 
 


TT
Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2019-2024

Họ và tên


Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch
2 Lê Anh Chung P. chủ tịch
3 Trần Thế Hùng UV BCH
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn UV BCH
5 Nguyễn Thị Hoài Thu UV BCH