Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1.     Hoàng Trọng Quân Trưởng ban  
2.     Hoàng Văn Chiến Thường trực  
3.     Cao Thế Lưu Phó Trưởng ban  
4 Đăng Văn Thao Thành viên  
5 Phạm Xuân Yên Thành viên  
6 Nguyễn Cảnh Toàn Thành viên  
7 Cao Thị Phương Thành viên