Ban Giám hiệu trường THPT Lê Trực

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Minh Đức

Phụ trách
  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Công tác chính trị và tư tưởng;
- Công tác kế hoạch;
- Công tác tổ chức và cán bộ;
- Công tác tài vụ, tài sản;
- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác thanh tra, kiểm tra;
- Công tác đánh giá, xếp loại CBQL, nhân viên trường học;
- Công tác xã hội hóa giáo dục;
- Hoạt động khuyến học, khuyến tài;
- Chủ tài khoản nhà trường và chủ đầu tư các dự án về xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học theo thẩm quyền;
- Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường và pháp luật của nhà nước;
- Dạy Sử 02 lớp 10 (02 tiết/tuần);
- Phụ trách tổ: TD-QP và tổ Văn phòng;
- Sinh hoạt hành chính tại tổ Văn phòng.
ĐT
   
Email
 
nmduc_qb@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
 
Võ Văn Tuệ
Phụ trách
 
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.
          - Phụ trách chuyên môn, ký duyệt các hồ sơ chuyên môn, quản lý học bạ, sổ điểm và các sổ sách chuyên môn;
          - Chỉ đạo dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh;
          - Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề;
          - Công tác dạy thêm, học thêm, ôn thi, phụ đạo;
          - Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Công tác công nghệ thông tin;
          - Dạy Toán 01 lớp ... (04 tiết/ tuần);
          - Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao;
          - Phụ trách khối 12 và các Tổ Toán, Lý, Tin - CN.
          - Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Toán.
ĐT
   
Email
  vovantue_qb@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
 
Hồ Ngọc Phương
Phụ trách
  Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.       
          - Phụ trách an ninh trường học, công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh.
          - Công tác học sinh, giáo dục ngoài giờ lên lớp; các cuộc thi.
          - Công tác bồi dưỡng giáo viên;
          - Công tác tự vệ cơ quan.
          - Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở GD;
          - Chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên;
- Pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật;
          - Dạy Văn 01 lớp    (04 tiết/ tuần);
          - Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao;
          - Phụ trách khối 10 và các tổ Văn, tổ Anh;
          - Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Văn;
ĐT
   
Email
  hongocphuong_qb@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
 
Nguyễn Thanh Bình
Phụ trách
  Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.       
          - Phụ trách cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh, thường trực Ban PCLB;
- Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.
          - Công tác xây dựng Thư viện tiên tiến, quản lý thiết bị dạy học;
          - Công tác khuyến học, y tế, chữ thập đỏ; 
          - Dạy Địa 02 lớp    (04 tiết/ tuần);
          - Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao;
- Phụ trách khối 11 và các tổ Sử-Địa-CD, tổ Sinh – Hóa;      
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Sử - Địa-CD.
ĐT
   
Email
  nguyenthanhbinh_qb@quangbinh.edu.vn